Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Afera KNF. CBA sprawdza oświadczenia majątkowe Marka Chrzanowskiego

16 listopad 2018 10:44
378 6
Afera KNF. CBA sprawdza oświadczenia majątkowe Marka Chrzanowskiego

Jak informuje RMF FM, CBA prześwietla przede wszystkim stan majątkowy byłego szefa KNF, a zwłaszcza jego dochody, zobowiązania i zmiany wartości majątku.

Działania agentów CBA to na razie kontrola wstępna, prowadzona w oparciu o ogólnodostępne materiały. Jeśli agenci wyłapią w nich jakiekolwiek nieprawidłowości, zostaną rozpoczęte dodatkowe działania.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Zaloguj siê Skomentuj

16 listopad 2018 10:47

Aby oceniæ lub

calmy

16 listopad 2018 10:46

S³u¿by podleg³e koledze partyjnemu Ziobry sprawdzaj± o¶wiadczenia maj±tkowe osobnika zainstalowanego w KNF przez innego kolegê partyjnego Ziobry. Sam Ziobro jest zamieszany w tê aferê bo jego partyjny kolega i sojusznik Glapiñski mianowa³ szefa banku, który mia³ przejóæ maj±tek Czarneckiego za z³otówkê i przygotowa³ ustawê, która to mia³a umo¿liwiæ. Ziobro, z partyjnymi kolegami tê ustawê przepchnêli (jako pos³owie) kolanem. Cyrk objazdowy.

kemor234

16 listopad 2018 10:45

Pewnie gdyby chodzi³o o kogo¶ innego, to ju¿ po³o¿yli by ³apy na ca³ym jego maj±tku. Przepraszam, "dokonano by zabezpieczenia maj±tku na potrzeby ew roszczeñ ..."

damtek

16 listopad 2018 10:44

Senatorowie #PiS, którzy zg³osili kandydaturê Marka #Chrzanowskiego do Rady Polityki Pieniê¿nej: 1.Grzegorz Bierecki 2.Stanis³aw Gogacz 3.Stanis³aw Karczewski 4.Marek Martynowski 5.Marek Pêk 6.Micha³ Seweryñski 7.Aleksander Szwed £ukasz Olejnik/twitter

jxl82

16 listopad 2018 10:44

Z tak± sam± staranno¶ci± jak wysprz±tane biurko w urzêdzie?

jael53

16 listopad 2018 10:44

Trochê to dziwne, by nie rzec, ¿e dziwaczne, ¿e panowie z trzema literami tak siê oci±gali z wizyt± w KNF. Przecie¿ mieli luksusow± sytuacjê - prezesa nie by³o. A oni grzecznie poczekali, a¿ wróci. Fantastycznie. Podobnie z o¶wiadczeniami maj±tkowymi - w przypadku urzêdników tej rangi sprawdza siê je na bie¿±co. Znowu tego nie robiono? Wprost cudownie.