Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Afera w NBP. Kolejna radna PiS zarabiała u Glapińskiego 45 tysięcy zł miesięcznie

10 styczeń 2019 09:29
371 10

Dziennikarze portalu OKO. Press dotarli do zarobków Sylwii Matusiak, byłej radnej powiatu wołomińskiego Prawa i Sprawiedliwości i rzeczniczki klubu parlamentarnego partii. To kolejny wątek "afery płacowej" w NBP po ujawnienia zarobków Martyny Wojciechowskiej, której pensja - według ustaleń "Gazety Wyborczej" - wynosiła 65 tysięcy złotych miesięcznie.

Jak donosi OKO.Press, Sylwia Matusiak objęła stanowisko dyrektorki Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP w lipcu 2016 roku, niedługo po tym, jak szefem banku centralnego został Adam Glapiński. Pełniła swoją funkcję do października 2017 roku, a później przez trzy miesiące była zatrudniona jako dorad...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
kemor234

10 styczeń 2019 09:34

Przytaczane kwoty wrêcz trudno nazwaæ "zarobkami". Przecie¿ uczciwie pracuj±cy ludzie rzadko kiedy za swoj± pracê otrzymuj± kwoty 45-65 tys z³otych ROCZNIE !!!!!!!!!!! Czy pracownicy NARODOWEGO Banku POLSKIEGO ¿yj± w innej Polsce ?????

polakadam

10 styczeń 2019 09:34

To taki katolicki umiar i pokora. Takie s³owa w kó³ko powtarza³a Broszka. A¿ w koñcu powiedzia³a ¿e im siê po prostu nale¿a³o. PiSowcy to k³amliwe ¶winie nie myte.

damtek

10 styczeń 2019 09:34

A teraz sobie wyobra¼cie, ¿e nie ma TVN, nie ma Wyborczej, nie ma wolnych mediów, tak jak w tej chwili ma to miejsce na Wêgrzech. O zarobkach w NBP pies z kulaw± nog± by nie us³ysza³. U nas niemo¿liwe? No to pozwólmy wygraæ PiS-owi i poczekajmy z rok, dwa... Przemo75/twitter

jxl82

10 styczeń 2019 09:34

Samiec Alfa Glapiñski, zaraz pozwie ca³e Spo³eczeñstwo za naruszenie swoich Dup.

jakielowski

10 styczeń 2019 09:33

najdziawniejsze dla mnie jest to ze po ka¿dej aferze PIS zyskuje w sonda¿ach

Zaloguj siê Skomentuj

10 styczeń 2019 09:33

Aby oceniæ lub

siwywaldi

10 styczeń 2019 09:33

Prawdziwa AFERA, to by³a by, gdyby który¶ z dziennikarzy ujawni³, ILE z tych 65 tysiêcy, trafia do kieszeni "figurantki", bo w to ¿e ca³o¶æ, to wierzyæ mo¿e tylko ciemny lud i pó³g³ówki. Za wschodni± granic±, takie uk³ady nazywa siê "oligarchicznymi". I to w³a¶nie Z NICH, bior± siê miliardowe fortuny polityków najwy¿szego szczebla. :-))

jacaja

10 styczeń 2019 09:32

Przecie¿ mówili¶my wam - wystarczy nie kra¶æ. I nie kradniemy, to po prostu nam siê nale¿y! Za wszystkie nasze krzywdy, za nasze braki w wykszta³ceniu, za nasze kompleksy, zawi¶æ, ko³tuneriê kto¶ musi w koñcu nam zap³aciæ. I p³acicie, ciemnogrodzianie, i to nie jest nasze ostatnie s³owo.

lewyprawydlazabawy

10 styczeń 2019 09:31

Glapa uzna³, ¿e NBP jest jego prywatnym bankiem. I co mu zrobicie? Ponadto za sob± ma prezesa wszystkich prezesów i ca³e PiS. Ciekawam ile on sam miesiêcznie zarabia? Pewnie ze sto tysiêcy z³otych na miesi±c.

def11

10 styczeń 2019 09:30

Tanie pañstwo Odnowa moralna narodu Koniec z but± i arogancj± w³adzy Wystarczy nie kra¶æ Transparentno¶æ funkcjonowania pañstwa Teraz bêd± rz±dziæ zwykli Polacy Bia³o czerwona dru¿yna Koniec z nepotyzmem i przywilejami dla znajomków Do polityki nie idzie siê dla pieniêdzy itd Co to ? To wszystko "dobra zmiana" :))