Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą cen prądu. Parafował ją w sobotę wieczorem

30 grudzień 2018 08:15
174 13

Ustawę przygotowaną przez rząd w piątek przyjęły Sejm i Senat, które w ciągu jednego dnia przeprowadziły cały proces legislacyjny. Przepisy mają zapobiec podwyżkom cen prądu w przyszłym roku. Pozostał więc tylko podpis prezydenta.

Nowelizacja, która ma obowiązywać od 1 stycznia, przewiduje obniżenie akcyzy z 20 do 5 złotych za megawatogodzinę i obniżenie opłaty przejściowej o 95 procent. Kolejne rozwiązanie to rekompensaty dla firm handlujących energią.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
jackanapes

30 grudzień 2018 08:20

D³ugo tematu nie analizowa³. Musia³ zd±¿yæ przed nocn± sesj± na czacie z Dzik± Foczk±.

Jacek

30 grudzień 2018 08:20

Za 50 lat te¿ bêdzie wina Tuska. 9 mld..... pojdziecie siedzieæ towarzyszu Sasin.

ochujek

30 grudzień 2018 08:19

Niez³omny naprawdê podpisa³? Jestem zaskoczony.

fakiba

30 grudzień 2018 08:19

Nazywa siê ¿e "przemy¶la³"

tadjan

30 grudzień 2018 08:18

maliniak, ty chyba nie wiesz jaki z ciebie jest ¿a³osny gnój ..... ciekawe gdzie bêdziesz spala³ przez 200 lat swój wêgiel, jak ci siê elektrownie rozlec±? Za pó³tora roku znikniesz w nies³awie i pogardzie jak zapowiada³e¶ na pocz±tku kadencji. Jeste¶ nikim.....

Zaloguj siê Skomentuj

30 grudzień 2018 08:18

Aby oceniæ lub

js08836

30 grudzień 2018 08:17

Warto przeczytaæ artyku³y na temat handlu CO2 i co dzieje siê z dziesi±tkami miliardów z³., które Polska za nie otrzymuje. To bardzo zajmuj±cy temat, bo okazuje siê, ¿e nawet 1 z³otówka nie jest przeznaczona na energetykê, na ¼ród³a odnawialne czy modernizacjê bloków energetycznych zasilanych wêglem. Na co wiêc przeznaczane s± owe miliardy ? To w³a¶nie jest ciekawe. Przeznaczane s± na ³atanie dziur w bud¿ecie dos³ownie na wszystko od 500+ pocz±wszy.

jan700

30 grudzień 2018 08:16

Obietnice wyborcze Platformy Obywatelskiej, można śmiało wydrukować w kilku egzemplarzach i włożyć sobie do czapki jako ochronę przed przymrozkami.

leszekk73

30 grudzień 2018 08:16

No tak. Teraz dziêki nieudolno¶æ PiS, pieni±dze wcze¶niej przeznaczane z akcyzy za pr±d na utrzymanie s³u¿by zdrowia, dróg, stra¿y po¿arnej itp - bêdzie mo¿na oddaæ za granicê jako karê za zanieczyszczanie ¶rodowiska przez elektrownie wêglowe. Kolejny sukces PiS...

20portal

30 grudzień 2018 08:16

Dobry pan. A ju¿ my¶leli¶my, ¿e zawetuje. Teraz mo¿e kontynuowaæ zjazdy na nartach.

20portal

30 grudzień 2018 08:15

Dobry pan. A już myśleliśmy, że zawetuje. Teraz może kontynuować zjazdy na nartach.

ochujek

30 grudzień 2018 08:15

Niezłomny naprawdę podpisał? Jestem zaskoczony.

gj61

30 grudzień 2018 08:15

On WSZYSTKO podpisze. Nawet papier toaletowy.