Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Andrzej Duda w Sylwestra nie próżnuje. Prezydent podpisał właśnie czternaście ustaw

31 grudzień 2018 14:57
148 9

Nowelizacja o podatku akcyzowym, która ma obowiązywać od jutra, przewiduje obniżenie akcyzy z 20 do 5 złotych za megawatogodzinę i obniżenie opłaty przejściowej o 95 procent. Kolejne rozwiązanie to rekompensaty dla firm handlujących energią.

Nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 zakłada, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie będą mogli być zatrudnieni byli współpracownicy organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
H2O H2O

31 grudzień 2018 15:03

Brak³o 14 do premii to podpisa³ co by³o pod rêk±.

kolesio2

31 grudzień 2018 15:02

¯e tak za¿artujê ? a wiedzia³ co podpisuje ?

wojtusz

31 grudzień 2018 15:01

Na nogach ju¿ pewnie mia³ narty

pszczolkaprezesa

31 grudzień 2018 15:00

Idzie ch³op na rekord! Chce za³apaæ siê do Ksiêgi Rekordów G.....sa.

cezar85

31 grudzień 2018 14:59

u³askawienie dla syna zenka martyniuka te¿ podpisa³? bo chodz± s³uchy, ¿e znowu go aresztowali z dragami, po awanturze ze ¶wie¿o po¶lubion± ¿on± a przecie¿ nie chcieliby¶my, aby zenkowi problemy chodzi³y po g³owie podczas koncertu bo jeszcze jako¶æ spadnie

falbor

31 grudzień 2018 14:58

"OSKAR¯AM: Andrzeja Sebastiana Dudê, urodzonego 16 maja 1972 w Krakowie, o to, ¿e, pe³ni±c funkcjê Prezydenta RP, dopu¶ci³ siê bezprawnej zmiany konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podwa¿aj±c zasadê podzia³u i równowa¿enia w³adz (Konstytucja RP Art. 10 ust. 1), a w szczególno¶ci podpisuj±c liczne ustawy zmieniaj±ce ustrój pañstwa w drodze niekonstytucyjnej, m.in. ustawê o ustroju s±dów powszechnych, o S±dzie Najwy¿szym i o Krajowej Radzie S±downictwa, czym pope³ni³ delikt konstytucyjny, a tak¿e naruszy³ art. 127 kodeksu karnego (zamach stanu), a ponadto dopu¶ci³ siê licznych przestêpstw przekroczenia uprawnieñ funkcjonariusza publicznego m.in. usi³uj±c u³askawiæ osoby przed wydaniem wobec nich prawomocnego wyroku, a tak¿e przestêpstw niedope³nienia obowi±zków przez funkcjonariusza publicznego, m.in. przez uporczyw± odmowê odebrania przyrzeczenia od prawid³owo wybranych sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, czym pope³ni³ delikt konstytucyjny i przestêpstwo z art. 231 kodeksu karnego (przekroczenie uprawni eñ przez funkcjonariusza);. (...)" ¬ród³o: blog prof. W. Sadurskiego na portalu naTemat.

H2O H2O

31 grudzień 2018 14:57

Brakło 14 do premii to podpisał co było pod ręką.

Zaloguj siê Skomentuj

31 grudzień 2018 14:57

Aby oceniæ lub

iarna

31 grudzień 2018 14:57

Adrian, przeczyta³es chociaz jedn±?