Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Autostrada A1. Nie żyje kierowca. Uderzył w bariery w rejonie Bobrownik. Przez silny wiatr?

25 październik 2018 11:22
158 8
Autostrada A1. Nie żyje kierowca. Uderzył w bariery w rejonie Bobrownik. Przez silny wiatr?

W środę wieczorem na autostradzie A1 na wysokości Bobrownik (pow. będziński) 24-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne i ekrany dźwiękochłonne. Mężczyzna zginął na miejscu - podaje portal Silesion.pl.

Zdaniem służb przyczyną śmiertelnego wypadku mógł być nagły i silny podmuch wiatru.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
6drabin

25 październik 2018 11:24

To powinno zastanowiæ projektantów tych ekranów przy autostradach. Ka¿dy, to mia³ okazjê wyjechaæ zza takiego ekranu w czasie silnego bocznego wiatru, wie czym to siê mo¿e skoñczyæ. Przy polskich autostradach i drogach ekspresowych jest ich ustawionych stanowczo zbyt wiele. Oprócz w±tpliwego wp³ywu na eliminacjê ha³asu i oszpecania krajobrazu dochodzi jeszcze czynnik niebezpieczeñstwa w czasie porywistego wiatru. ¯e m³ody jecha³ szybko to tylko czê¶æ problemu.

13mb

25 październik 2018 11:24

NIE PRZEZ WIATR ALE PRZEZ W£ASN¡ G£UPOTÊ, TRZEBA MIEÆ TROCHÊ WYOBRA¬NI I ZDJ¡Æ Z GAZU O£OWIAN¡ NOGÊ, ALE POLACY NAWET NA AUTOSTRADACH POTRAFI¡ !!! ALE NIE UMIEJ¡ JE¬DZIÆ. WSTYD !!!

Zaloguj siê Skomentuj

25 październik 2018 11:24

Aby oceniæ lub

arni123

25 październik 2018 11:24

wiêkszo¶æ cwaniakuj±cych chyba nie prowadzi³a samochodu po naszych autostradach. Jecha³em wczoraj A1 i A2 i to by³a jazda ekstremalna. Za ka¿dym razem jak zaczyna³ siê ekran i jak siê koñczy³ to samochód dostawa³ podmuch wiatru niezale¿nie od prêdko¶ci. A naczepy TIRów jak mia³y mekk± plandekê to wygina³y siê w banana. Na ¶rodkowej czê¶ci A1 najczê¶ciej jest wiatr z zachodu i przy mijaniu ekranów potrafi zabujaæ nawet przy du¿o lepszej pogodzie. Mówiê o osobówce oczywi¶cie.

obeznany

25 październik 2018 11:24

O wp³ywie prêdko¶ci samochodu na oddzia³ywanie bocznego wiatru na przyk³adzie busa i prêdko¶ci bocznego wiatru wynosz±cej 80 km/h: - Przy 60 km/h nacisk boczny na busa wynosi 230 kg - przy 120 km/h ten nacisk ro¶nie prawie TRZYKROTNIE do 640 kg. Do tego dochodzi to, ¿e samo uderzenie (zmiana nacisku bocznego) przy 120 km/h nastêpuje o wiele gwa³towniej ni¿ przy 60 km/h. www.youtube.com/watch?v=a2WmkDhyAL8

Adam Filipek

25 październik 2018 11:23

Najgorzej jak kierowca nie zauwa¿y, ¿e jedzie autostrad±, nie wie, ¿e wieje i nie widzi ekranów d¼wiêkowych i przekroczy 140km/h "trochê" . Biedaczek umiera wtedy nawet.... Bo 150 razy nim targnê³o i jecha³ dalej a 151 pierszy raz by³ ostatnim.... smutne.

logedout

25 październik 2018 11:23

Najgorzej jest kiedy koñczy siê ekran d¼wiêkoch³onny.

pieknestraszydlo

25 październik 2018 11:23

A moim zdaniem przyczyn± by³a nadmierna prêdko¶æ. Noga z gazu i szerokiej drogi.