Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nie będzie Marszu Równości w Lublinie. Sąd podtrzymał zakaz. "Zapraszamy na spacer"

10 październik 2018 15:54
70 6

Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił nie uwzględnić odwołania organizatorów Marszu Równości od zakazu, który wydał prezydent miasta Krzysztof Żuk. Sąd podtrzymał też zakaz wydany dla kontrmanifestacji.

"To bardzo zły dzień dla wolności obywatelskich gwarantowanych Konstytucja RP. Składamy zażalenie od tej decyzji" - czytamy na facebookowej stronie Marszu Równości. Jednocześnie organizatorzy napisali, że "zapraszają na spacer", co może oznaczać, że w zaplanowanym terminie odbędzie się nielegalna ma...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
mcguirre

10 październik 2018 19:52

Czyli s±d stwierdzi³, ¿e pañstwo polskie nie jest w stanie zagwarantowaæ bezpieczeñstwa swoim obywatelom. Obywatelom, którzy p³ac± podatki i maj± konstytucyjne prawo do wyra¿ania i demonstrowania swoich pogl±dów, takich czy innych. Przepraszam, ale to obywatele maja czuæ sie bezpiecznie podczas oragnizowanych przez siebie demonstracji i je¶li s± one zgodne z prawem nie ma podstaw do ich zakazywania. To istotnt precedens bo teraz ka¿dy s±d mo¿e powo³aæ siê na t,o ¿e dba o bezpieczeñstwo obywateli i zakazuje manifestacji orgraniczaj±c tym samym konstyucyjne prawo i tym samym demokracjê. Od dbania o bezpieczeñsto jest policja a nie s±d. Ciekawe czy z taka sam± sytuacj± bedziemy miêli do czynienia przed 11 listopada, bo jesli pañstwo nie jest w stanie zagwarantowaæ bezpieczeñstwa garstce demonstarntów w Lublinie to co z ogromn± demonstarcj± w Warszawie ? Czy s±d zaka¿e demonstarcji ?

Zaloguj siê Skomentuj

10 październik 2018 19:10

Aby oceniæ lub

Piotr

10 październik 2018 18:43

To w Lublinie nie ma policji? W Szczecinie we wrze¶niu odby³ siê Pierwszy Marsz Równo¶ci, pomimo zagro¿enia ze strony kiboli oraz innych homofobów. Szczeciñska policja stanê³a na wysoko¶ci zadania, odpowiednio zabezpieczy³a Marsz, zgarnê³a najbardziej agresywnych przeciwników i nikomu nie sta³a siê krzywda. Mo¿na? ;)

adam Miko³ajczyk

10 październik 2018 18:49

Oj tam oj tam nie bêd± siê szwendac po mie¶cie homoseksuali¶ci, lesbijki i inni. Za to w bo¿e cia³o z wielk± pomp± bêd± pomykali po mie¶cie pedofile i inni dewiancji w czarnych kieckach razem z ca³ym pisem :)

fibius

10 październik 2018 18:08

W tym tygodniu Rumuni pokazali wiêcej pro-europejsko¶ci uniewa¿niaj±c frekwencj± referendum antyhomoseksualne. Nawet ortodoksyjna i wschodnioeuropejska Rumunia jest bardziej postêpowa od Lublina.

krynolinka

10 październik 2018 18:04

W Augustowie policja spisa³a osoby, które na spotkanie z Morawieckim przynios³y ry¿. Zaczyna byæ coraz weselej. "Wyspa Wolno¶ci" siê rozwija.