Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

B³êdy lekarkie: przybywa spraw o pomy³ki lekarzy

13 lipiec 2017 18:33
116 0

O blisko 45 proc. wzros³a liczba postêpowañ prowadzonych przez prokuratury w ca³ym kraju w sprawie b³êdów medycznych. Jak informuje Prokuratura Krajowa, w 2016 r. by³o ich 4963. To efekt utworzenia w prokuraturach regionalnych specjalnych wydzia³ów, które zajmuj¹ siê b³êdami medycznymi.

Jak obliczy³ Departament Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, 3450 postêpowañ dotycz¹cych b³êdów medycznych toczy siê w prokuraturach rejonowych, a 1051 w prokuraturach okrêgowych. Prokuratury regionalne, w których w 2016 r. powo³ano specjalne dzia³y lub koordynatorów do spraw b³êdów ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0