Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Biznesmen spod Warszawy twierdził, że ma znajomości i oferował pomoc. Zatrzymało go CBA

5 grudzień 2018 13:44
142 6

Agenci CBA zatrzymali podwarszawskiego biznesmena. Mężczyzna domagał się nawet kilkuset tysięcy złotych za pomoc w przekształceniu ok. 10 hektarów działek rolnych na inwestycyjne w pobliżu lotniska w Modlinie. To umożliwiłoby budowanie na tych terenach np. hoteli.

Biznesmen twierdził, że może to załatwić osobiście dzięki kontaktom w jednym z mazowieckich samorządów. Na razie nie wiadomo jednak, czy mężczyzna rzeczywiście miał takie wpływy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
jerzytop

5 grudzień 2018 13:48

A czy kierowce ,który wygra¿a³ policjantowi na s³uzbie tez juz zatrzymano ,czy to mo¿e jakas szycha a przynajmniej kierowca nastêpnego czerwonego ksiêcia ? Czy to nie jest aby z deszczu pod rynnê

Misiek 007

5 grudzień 2018 13:47

a czy pseudoagenci z cba pójd± siedzieæ jak oka¿e siê to bajk± ??? jakie s± dowody bo je¶li jeden na jeden to zamkn±³bym obu wspólnie z go¶æmi z cba w jednej celi

pawelekok

5 grudzień 2018 13:46

Za dawnych czasów, za komuny, kiedy istnia³ obowi±zek s³u¿by wojskowej, znalaz³ siê jeden go¶ciu, który twierdzi³, ¿e po znajomo¶ci i za ³apówkê za³atwi papiery na niezdolno¶æ do jej odbywania. £apówkê uczciwie w ca³o¶ci zwraca³ kiedy mu siê nie uda³o. Uchodzi³ wiêc za uczciwego i do¶æ skutecznego ³apownika. A naprawdê ¿adnych znajomo¶ci nie mia³ nie robi³ nic w tym kierunku. Korzysta³ na tym, ¿e co jaki¶ czas komisja poborowa którego¶ z kandydatów uznawa³a za niezdolnego. By³ tak popularny, ¿e nawet te rzadkie przypadki by³y wystarczaj±ce czêste by nie¼le siê z tych ³apówek utrzymywaæ. I ta popularno¶æ go zgubi³a, zbyt wiele plotek dochodzi³o do uszu milicji i s³u¿b. Wszczêto ¶ledztwo i sprawa siê ryp³a, poszed³ siedzieæ.

Zaloguj siê Skomentuj

5 grudzień 2018 13:46

Aby oceniæ lub

zerozer52

5 grudzień 2018 13:45

Te¿ mam znajomo¶ci i niejedn± dzia³kê wch³on±³em.

jtby

5 grudzień 2018 13:45

"Mê¿czyzna w warszawskiej prokuraturze ma us³yszeæ zarzut korupcji." Ech pismaki z kategorii raz o Wi¶le, raz o przemy¶le. Mo¿e i facet dostanie zarzuty, ale nie korupcji (Art. 296a k.k.), ani przekupstwa ( Art. 229 k.k.). Jak ju¿, to p³atnej protekcji ( Art. 230. k.k.) Nie wybra³em specjalno¶ci dziennikarskiej na studiach, bo my¶la³em, ¿e dziennikarz musi prezentowaæ wysokie standardy. Myli³em siê, ale wyboru nie ¿a³uje.