Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Borys Budka o przejściu do PiS radnego Kałuży. "To jest po prostu twarz zdrajcy"

22 listopad 2018 20:01
132 9

Budka o Kałuży: Stał się symbolem zdrady

Na temat tej niespodziewanej decyzji wypowiedział się wiceprzewodniczący PO Borys Budka w Popołudniowej rozmowie RMF FM. - Ubolewam nad tym, że wyborcy zostali oszukani. Zostali oszukani również wyborcy Nowoczesnej - powiedział. Dodał, że przed wyborami "w ramach partnerstwa nie ingeruje się w kandy...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
pszczolkaprezesa

22 listopad 2018 20:06

Krêci lody, ma d³ugi. Do Pisu nadaje siê!

alojzy132

22 listopad 2018 20:05

Misiewicz 2.0

rozterka47

22 listopad 2018 20:04

hehe libera³ sta³ siê nagle katobolszewikiem , cut ! ciekawe za ile robi PISim loda

stachkaz47

22 listopad 2018 20:04

¦wiñski ryj- dajcie mu wiêksze KORYTO z biedy to zrobi³ , dla chleba Panie dla chleba.

muzoman

22 listopad 2018 20:03

Judasz. Dali mu sto³ek za zdradê. Marnie skoñczy.

hefajstos1

22 listopad 2018 20:02

Ten cz³owiek nie ma twarzy.

tomtg123

22 listopad 2018 20:02

Tu nie ma co narzekaæ, tu trzeba poczekaæ cierpliwie do wyborów, ale po wyborach zem¶ciæ siê tak, ¿eby nikt juz w ¶lady pana Ka³u¿y nigdy nie poszed³ - je¶li nie z poczucia przyzwoito¶ci, no to ze strachu. Z Ka³u¿y trzeba zrobiæ przyk³ad tego, jak to zdrada nie pop³aca. Pan Ka³u¿a powinien skoñczyæ jako ¿ebrak, a jego rodzina - jako dzieci ¿ebraka. Po prostu. Ale póki co - luzik, jeszcze przez rok. Ale te¿ dobra pamiêæ i m¶ciwo¶æ. My¶lê, ¿e pan Ka³u¿a podj±³ najgorsz± decyzjê swojego ¿ycia. ps. Przy okazji - warto t± sprawê przypominaæ na ka¿dym kroku, z 3 powodów: 1) im wiêcej przypominania, tym gorszê ¿ycie tego z³amasa tu i teraz 2) im wiêcej przypominania, tym wiêksza szansa na sprawiedliw± zemstê na Ka³u¿y po wyborach. Je¶li ta sprawa bêdzie ¿y³a, to zniszczenia Ka³u¿y bêdzie siê nowej w³adzy op³acaæ, bo tego bêd± oczekiwali wyborcy. 3) im wiêcej przypominania tej sprawy, tym gorszy wynik PiSu na ¦l±sku w nadchodz±cych wyborach europejskich/sejmowych/prezydenckich.

Zaloguj siê Skomentuj

22 listopad 2018 20:02

Aby oceniæ lub

def11

22 listopad 2018 20:01

t³usta twarz zdrajcy