Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Brak rozstrzygnięcia po wyborach we Włoszech. Ruch 5 Gwiazd cichym zwycięzcą

5 marzec 2018 05:58
74 8
Brak rozstrzygnięcia po wyborach we Włoszech. Ruch 5 Gwiazd cichym zwycięzcą

We Włoszech trwa jeszcze liczenie głosów, ale już wiadomo, na podstawie częściowych wyników, że wybory wygrała koalicja centroprawicy, otrzymując około 37 procent głosów. Niespodziewanie antyunijna i przeciwna migracji Liga otrzymała w tej koalicji więcej głosów niż Forza Italia Silvio Berlusconiego. Jednak prawdziwym zwycięzcą wyborów jest antysystemowy Ruch 5 Gwiazd, który zdobył jedną trzecią głosów. To o 8 procent więcej niż pięć lat temu. Klęskę poniosła natomiast rządząca przez ostatnie 5 lat lewicowa Partia Demokratyczna.

Taki układ głosów oznacza jedno: żadne z ugrupowań nie zapewniło sobie potrzebnej do samodzielnego rządzenia większości parlamentarnej. Komentatorzy i prasa podkreślają, że wybory pogrążyły Włochy w politycznym chaosie, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie uda się stworzyć rządu. Większość obser...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
zlosliwyskrzat

3 maj 2018 08:30

"Niespodziewanie antyunijna i przeciwna migracji Liga otrzyma³a w tej koalicji wiêcej g³osów ni¿ Forza Italia Silvio Berlusconiego" Naprawdê na Czerskiej wasz to dziwi. "Beppe Grillo, który jest liderem ..." Ju¿ nie jest. ""Il Tempo" ... tekst podsumowuj±cy wybory zatytu³owa³a: "Jaki burdel"" Burdel to wy macie w tej waszej prasie.

kochamwyborcza2

3 maj 2018 08:07

Bardzo dobrze. Wszystko idzie w dobrym kierunku.

smok61

3 maj 2018 08:03

Kolejny kraj , W ktorym pomys³ na sprowadzenie imigrantów roszczeniowych doprowadzi³o do katastrofy. A przed nami wybory w Szwecji ...tam rownie¿ tradycyjna kultura europejska dozna³a "ubogacenia" . Ja widzimy na za³±czonym obrazku ciemnoskóry mê¿czyzna podchodzi do dwóch Szwedek i wo³a : - won !! ... i szwedki potulnie spe³niaj± ¿yczenie nowego obywatela . Obywatel najprawdopodobniej pochodzi z kraju , w ktorym kobieta jest du¿o mniej warta od wielb³±da. Warto dodaæ , ¿e nikt nie zawaidomi³ policji , a dziewczyna która opublikowa³a filmik na Facebboku ukrywa siê przed pras± i policj±. Przedstawi³a materia³ nie zas³anij±c twarzy sprawcy , a sprawca jest ciemnoskóry. Najprawdopodobniej w³a¶cicielka filmiku odpowie za propagowanie mowy nienawi¶ci. Proszê zwróciæ uwagê , ¿e nikt nie komentuje wydarzenia . W Szwecji negatywny komentarz w tym miejscu móg³by siê fatalnie skoñczyæ dla "dyskutanta" ---------- Jak my¶licie ?...kto wygra tegoroczne wybory w Szwecji ...? -------- Zapraszam na seans :nyheteridag.se/attackerade-aldre-kvinna-men-ingen-polisanmalan/

qwardian

3 maj 2018 08:11

Bravissimo, lewica polegla z kretesem. Koniec Miêdzynarodówki...

krikrikrikri

3 maj 2018 07:57

W³osi to chyba ósme najbogatsze pañstwo ¦wiata, a sama pó³noc to pewnie oko³o czwarte i nawet ta bogata pó³noc zag³osoww³a przeciw „demokratom”, wiêc chyba z tymi lewakami jest co¶ nie tak.

e50504

3 maj 2018 07:39

No có¿, wychodzi na to ¿e ci g³upi W³osi nie zrozumieli jak wielkim b³ogos³awieñstwem dla ich kultury, gospodarki i przysz³o¶ci ca³ej mo¿e byæ sprowadzenie miliona ¶wietnie wykszta³conych lekarzy i in¿ynierów. Hehe, chyba ¿e który¶ z dy¿urnych partyzantów ma lepsze wyt³umaczenie :D Co tam ch³opaki, ruskie mieszaliy czy siê klej w kopertach nie zgadza³ i trzeba powtórzyæ? :D

Zaloguj siê Skomentuj

3 maj 2018 08:03

Aby oceniæ lub

elasp

3 maj 2018 07:25

"Klêskê ponios³a natomiast rz±dz±ca przez ostatnie 5 lat lewicowa Partia Demokratyczna." Dlaczego nie dano takiego tytu³u, tylko dano bezbarwny "brak rozstrzygniêcia"?