Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Brytyjscy lekarze-sta¿yści: 12,5 godziny pracy bez snu

14 lipiec 2017 18:03
88 0

Spoœród 57 proc. sta¿ystów, którzy wziêli udzia³ w badaniu opisywanym przez "The Guardian" (³¹czna liczba ankietowanych wynios³a 2155 lekarzy-sta¿ystów), przyzna³o siê do tego, ¿e uczestniczyli w wypadku lub byli bliscy wypadku wracaj¹c do domu samochodem, motocyklem, rowerem, a nawet wracaj¹c na piechotê.

- Zasn¹³em stoj¹c na œwiat³ach. Mia³em halucynacje na autostradzie - powiedzia³ jeden z ankietowanych. Inny mówi³ jak nagle w trakcie jazdy zacz¹³ zasypiaæ, a samochód powoli zje¿d¿a³ na przeciwleg³y pas ruchu. - Obudzi³ mnie kierowca vana, który jecha³ z naprzeciwka i zacz¹³ na mnie tr¹biæ - relacj...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0