Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zdjęcia, video

04:57 Oto tajemnica bud¿etowego sukcesu rz±du. A¿ 10 mld z³otych dziêki mniejszym zwrotom podatku VAT dla przedsiêbiorców

143 4

Gospodarka

Kategoria aktualności

 • Beata Szyd³o otrzyma Nagrodê Cz³owieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy

  5 wrzesień 2017 12:05 56 2

  W ubieg³ym roku Beata Szyd³o wrêcza³a statuetkê Cz³owieka Roku premierowi Wêgier Viktorowi Orbanowi. Wszystko wskazuje na to, ¿e w tym roku osobi¶cie do³±czy do grona jej laureatów. Uzasadnienie poznamy wieczorem, kiedy statuetka oficjalnie zostanie przekazana w rêce pani premier. W¶ród nominowanych byli tak¿e miêdzy innymi Mateusz Morawiecki, prof. Adam Strzembosz

 • Beata Szydło laureatką Nagrody Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy!

  5 wrzesień 2017 10:33 43

  Za rządów Beaty Szydło polska gospodarka ma się faktycznie świetnie, więc nagroda jest w pełni uzasadniona. Niskie bezrobocie, zadowalający wzrost gospodarczy i sytuacja budżetowa, dobra kondycja przedsiębiorstw państwowych, wreszcie optymistyczne perspektywy rynków - to osiągnięcia nie do podważenia, zwłaszcza przy dużych transferach socjalnych. W ubiegłym

 • Stadnina w Michałowie wyprzedaje cenne konie. Lista budzi kontrowersje

  5 wrzesień 2017 09:58 36

  Na liście znalazło się m.in. 5 źrebnych klaczy, które noszą potomstwo wybitnych polskich ogierów, m.in. Eksterna i Equatora. Źrebięta, gdy już się urodzą, mogą być wiele warte, a mają zostać sprzedane razem z matkami. Nijak to się ma do wcześniejszych zapowiedzi choćby ministra Krzysztofa Jurgiela. Twierdził, że zachowanie rodzimych zasobów genetycznych

 • LOT ma pe³ne samoloty i kasê

  5 wrzesień 2017 06:06 45

  - Choæ bud¿et zak³ada na koniec roku powtórzenie wyniku z zesz³ego roku, ju¿ dziœ wiadomo, ¿e zysk z dzia³alnoœci podstawowej wyniesie co najmniej 260 milionów z³otych - mówi prezes spó³ki Rafa³ Milczarski. PLL LOT w tegorocznym bud¿ecie zaplanowa³y 175 mln z³otych zysku z dzia³alnoœci podstawowej. W zesz³ym roku by³o to 184 mln z³otych. Jak podkreœla

 • Milion osób z d³u¿sz± ochron± przedemerytaln±. Kiedy mo¿na zwolniæ emeryta i ile mo¿na dorobiæ do emerytury?

  4 wrzesień 2017 16:20 38

  Rz±d wprowadzi³ przepisy, które gwarantuj± ochronê wiêkszej liczbie Polaków. Skorzystaj± z nich kobiety urodzone od 2 lipca 1956 r. do 1 pa¼dziernika 1961 r. i mê¿czy¼ni urodzeni miêdzy 2 lipca 1951 r. a 1 pa¼dziernika 1956 r. Wszyscy oni bêd± chronieni przed zwolnieniem z pracy nawet po ukoñczeniu 60 i 65 lat, kiedy ju¿ zyskaj± prawo do ¶wiadczenia

 • Chińczycy chcą przebić Hyperloop. Zbudują "latający pociąg"

  4 wrzesień 2017 09:22 43

  Chiny chcą zbudować "latający pociąg", który mógłby osiągnąć prędkość dochodzącą do 4000 km/h. To odpowiedź naukowców z "Państwa Środka" na Hyperloop, czyli pomysł Elona Muska na superszybki transport. Plany dotyczące latającego pociągu, który miałby osiągnąć prędkość ponad trzykrotnie większą niż prędkość dźwięku to jeszcze bardzo odległa przyszłość

 • Reuters: Trump da Kongresowi pół roku na ustawę w sprawie dreamersów

  4 wrzesień 2017 06:21 45

  Prezydent zdecydował, że opóźni wdrożenie swej decyzji o zakończeniu programu chroniącego osoby, które przybyły do USA jako nieletnie dzieci nielegalnych imigrantów, po to, aby dać Kongresowi czas na wypracowanie nowego ustawodawstwa - podały te źródła, cytowane przez agencję Reutera. Status "dreamersów" reguluje ustawa wprowadzona za prezydentury Baracka

 • Komunikat – sytuacja w elektrowni Tihange w Belgii

  3 wrzesień 2017 18:45 43

  W związ­ku z poja­wia­ją­cy­mi się zapy­ta­nia­mi doty­czą­cy­mi bez­pie­czeń­stwa bel­gij­skiej elek­trow­ni jądro­wej Tihange, Państwowa Agencja Atomistyki infor­mu­je, że na tere­nie elek­trow­ni nie doszło do awa­rii, a w związ­ku z tym nie ist­nie­je jakie­kol­wiek zagro­że­nie radia­cyj­ne na tere­nie Polski. Dystrybucja table­tek ze sta­bil­nym jodem

 • Warszawskie mosty: Ponad pół miliona pojazdów każdego dnia

  3 wrzesień 2017 06:37 46

  Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przeprowadził badania ruchu na stołecznych przeprawach mostowych. W ramach badań porównany został ruch na ośmiu stołecznych mostach. Z pomiarów wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich przeprawach wiosną wyniosło 645 074, a latem 595 410 pojazdów. To odpowiednio o ok. 16 i 24 tys. pojazdów więcej niż rok temu w tym samym

 • Nowa marka produktów w Biedronce. Rodem z Portugalii

  2 wrzesień 2017 15:22 50

  Artykuły sprzedawane pod marką Pura Vida, to produkty przeznaczone przede wszystkim dla osób z ograniczeniami żywieniowymi lub osób, które cenią sobie zbilansowaną dietę. Są to artykuły spożywcze bez laktozy, glutenu czy cukru. W ofercie Biedronki znajdziemy pod tą marką jogurty, ciastka, czekolady oraz dania gotowe. Pura Vida to marka własna portugalskiej