Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Carolina Garcia Gomez now± prezes IKEA Retail w Polsce

3 październik 2018 15:10
78 0
Carolina Garcia Gomez now± prezes IKEA Retail w Polsce

Carolina Garcia Gomez zosta³a now± prezes zarz±du IKEA Retail w Polsce. Z firm± zwi±zana jest od 2005 r. Zaczyna³a w sklepie IKEA w Barakaldo w rodzinnej Hiszpanii. Do¶wiadczenie zawodowe zdobywa³a równie¿ na rynkach s³owackim, czeskim oraz wêgierskim.

Carolina Garcia Gomez ostatnio pracowa³a jako wiceprezes IKEA Retail w Japonii. Z wykszta³cenia jest in¿ynierem, ukoñczy³a tak¿e studia Master of Business Administration w IESE Business School. Ma 42 lata.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0