Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

To nie są dobre wiadomości dla ministra zdrowia. Czy posłucha ich premier Morawiecki

6 styczeń 2018 09:30
107 7

Odejścia ministra zdrowia chce 57,8 proc. badanych na zlecenia Radia Zet. Jedynie 28 proc. uważa, że powinien pozostać na stanowisku. Radziwiłła pozytywnie oceniają jedynie deklarujący poparcie dla PiS, elektorat pozostałych partii zdecydowanie opowiada się za jego dymisją.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono 4-5 stycznia 2018 roku na próbie 1100 osób.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
kataryniarski

1 czerwiec 2018 11:06

Rezydencji nic chca niczego wiêcej, ni¿ obiecano im w kampanii wyborczej PiS i Maliniaka w 2015 roku. Mamy "rekordowo niski deficyt", "rekordowo wysokie wp³ywy z VATu", PKB ro¶nie, Polacy siê bogac±, to skoro jest tak dobrze, to czemu nie ma kasy na za³atwienie elementarnego problemu ka¿dego obywatela tego kraju - poprawy w dostêpie i jako¶ci us³ug w s³u¿bie zdrowia??? Czy¿by te wszystkie nadwy¿ki i zyski bud¿etu obecna w³adza ju¿ rozkrad³a? Czy dlatego nie ma kasy na s³u¿bê zdrowia???

Zaloguj siê Skomentuj

1 czerwiec 2018 10:48

Aby oceniæ lub

v99k

1 czerwiec 2018 10:43

Z wypowiedzi Radziwi³³a i Suskiego oraz wiceszefa Porozumienia Rezydentów, wynika, ¿e celem strony rz±dowej by³o przede wszystkim pokazanie opinii publicznej, ¿e rz±d, wykazuje maksimum dobrej woli i chce rozmawiaæ, natomiast rezydenci ( w domy¶le pazerni) chcieli dyskutowaæ jedynie o pieni±dzach (na swe podwy¿ki). I taki przekaz poprzez wielokrotne powielanie w mediach rz±dowych, spo³eczno¶ciowych, itp. pójdzie w lud. Strona rz±dowa oczywi¶cie nie k³amie mówi±c ¿e rezydentom chodzi o pieni±dze, tylko nie dopowiada, ¿e chodzi im o pieni±dze na g³êbokie zmiany systemowe w opiece zdrowotnej, których bez pieniêdzy wprowadziæ siê nie da. St±d te¿ przedstawiciele strony rz±dowej nie musieli siê do rozmów przygotowywaæ merytorycznie, gdy¿ z ich punktu widzenie celem spotkania nie by³a próba zainicjowania merytorycznej dyskusji ws. reformy sytemu ochrony zdrowia. Oddelegowanie do rozmów tytana intelektu - Suskiego zamiast innego (przynajmniej inaczej postrzeganego), merytorycznie przygotowanego przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów tylko to potwierdza. Powtórzê siê - te to próba politycznego i propagandowego ich zdyskontowania - tego, ¿e "rz±d wykazuje dobr± wolê i pochyla siê z trosk±, a pazernym konowa³om we ³bie tylko wiêcej kasy dla siebie";). Reforma systemu opieki zdrowotnej i tym samym poprawa bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli wykracza jak widaæ poza kompetencje ministerstwa zdrowia i jest ju¿ spraw± Prezesa Rady Ministrów. Z nim wiêc, a nastêpnie z jego ekspertami powinno siê rozmawiaæ. Jednak¿e rozmowy te, a przynajmniej ta z udzia³em Premiera, powinny siê odbywaæ przy "podniesionej kurtynie" (np. negocjatorzy, obecno¶æ przedstawicieli mediów, itp - sprawa do ustalenia), tak, aby opinia publiczna mia³a szans± oceny wiarygodno¶ci stron, tego, kto jest przygotowany, a kto nie, komu chodzi o jakie zmiany oraz o jakie pieni±dze i dla kogo (na co).

jxl82

1 czerwiec 2018 10:57

Przed wyborami Pis mówi³ ¿e ma szafki pe³ne pomys³ów. Czy szafka przypisana do S³u¿by zdrowia by³a zatem pusta? Kolejki do specjalistów wyd³u¿one, oddzia³y w niektórych szpitalach zamkniête. "W³adza siê wy¿ywi..." jak mówi³ klasyk zapewne te¿ ma siê gdzie leczyæ. Mo¿e pomo¿e wiêcej seansów z o.John Bashobora, który podobno wskrzesza zmar³ych, zatem wskrzesi jakiej pomys³y na rozwi±zanie problemu?

tilow3

1 czerwiec 2018 10:42

Ka¿dy normalny polak rozumie, ¿e potrzeby s³u¿by zdrowia, emerytów, nauczycieli ... s± zdecydowanie wiêksze od mo¿liwo¶ci. No ale nadchodzi si³a polityczna w postaci PiS i og³asza "wystarczy przestaæ kra¶æ a pieni±dze siê znajd±" "je¶li kto¶ mówi, ¿e siê nie da obni¿yæ progi podatkowe, albo wiek emerytalny, to k³amie, bo pieni±dze siê znajd±" "ka¿dy protest w S³u¿bie zdrowia przynosi taki efekt, ¿e znajduj± siê pieni±dze" (to min. Radziwi³³) Skoro PiS to partia spe³niaj±ca obietnice wyborcze, to do dzie³a! Bo z jednej strony przyznajecie sobie pensje po 100 tys. miesiêcznie (pani Sadurska jako wiceprezes! bojê siê dowiedzieæ ile zarabiaj± pisowscy prezesi) czy kupujecie limuzyny za miliony albo samoloty za miliardy którymi i tak np. prezydent lataæ nie mo¿e, bo wa¿niejsze jest wo¿enie Antoniego, albo chwalicie siê pensjami w IPN, jaka to stresuj±ca praca za to dobrze op³acana! Skoro prezydent wspomina o "dojnej zmianie" i ¿e tak ciê¿ko oderwaæ od koryta elyty i daæ potrzebuj±cym. Zrozumcie pisowcy, nie ma nic wa¿niejszego od zdrowia! nic!

fakiba

1 czerwiec 2018 10:41

A co mo¿e Morawicki , najwa¿inieszy jest kaczor

pisiekundlecaladobe

1 czerwiec 2018 11:19

Wystarczy nie kra¶æ. I pieni±dze siê znajd±. No przecie¿ tak mówi³ PiS w kampanii wyborczej. K³ama³?