Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Hipermarkety nie zabi³y ma³ych niezale¿nych polskich sklepów. I ju¿ nie zabij±

25 wrzesień 2017 16:01
1271 8
Hipermarkety nie zabi³y ma³ych niezale¿nych polskich sklepów. I ju¿ nie zabij±

- To co jeszcze niedawno wydawa³o siê realne, czyli zanik sklepów ma³ego formatu, o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, nie ma miejsca. Odwrotnie. My¶lê, ¿e najgorsze lata mamy ju¿ za sob±. Ten trend widaæ te¿ w Europie Zachodniej - przekonywa³ w czasie poniedzia³kowej konferencji prasowej zorganizowanej przez Eurocash i Polsk± Izbê Handlu Luis Amaral.

Z badañ, które przeprowadzi³y obie organizacje wynika, ¿e udzia³ sklepów ma³ego formatu w sprzeda¿y ¿ywno¶ci w Polsce przekracza 43 proc. Za nimi s± dyskonty, które opanowa³y niemal 1/3 tego rynku. Dopiero za nimi supermarkety i hipermarkety.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
£ukasz Borkowski

25 wrzesień 2017 16:04

zabawne jest i¿ pan Amaral zwi±zany z sieci± Biedronka i Portugali± ma tak troskliwe podej¶cie do polskich sklepów detalicznych, które zrzesza kupuj±c udzia³y w sieciach takich Lewiatan, Delikatesy Centrum fanszyzowe ABC-aki itd. oraz niedawno podpisan± umow± z sieci± MILA na zakup... Czytaj±c ten artyku³ mniemam i¿ jego zakusy na monopolistyczny BE¯OWY ¶wiat wed³ug Amaral GRUP jest w Polsce osobliw± fantastyk± !!! Dziwi mnie ¿e ta troska jest od Osoby i firmy z jak podano na stronach gie³dowych VAT aferowych klimatów ... Polacy kupuj±c do ma³ych sklepów z sieci EUROCASH s± w sytuacji uzale¿niania siê od tej samej grupy co Biedronka ... ¦mieszne jest i¿ taki gracz na Naszym rynku szanta¿em k³adzie handel POLSKI na poziomie hurtu a z bilansu jaki podaje za pierwsze pó³rocze ze strat± ponad 70 milionów PLN oraz zwiêkszeniem zobowi±zañ o 1 mld PLN jest przyk³adem dobrze prowadzonego biznesu na koszt POLSKICH dostawców i producentów... To co jest pokazane to tania ¶ciema na temat jak w wydaniu zagranicznego gracza wykorzystanie has³a POLSKA, POLSKIE, NASZE itd... daje efekt owczego pêdu sprzeda¿y w³asnej to¿samo¶ci ... hi hi hi... chichot Polaków, którzy zbudowali to za nasze pieni±dze NASZYM RODAKOM ... ale ocena jest trafna czyli kierunek LIDL i BIEDA to nasza przysz³o¶æ ... a te maluchy 100-300 to zas³ona dobroci spadochroniarzy !!! Mi³ego rozmy¶lania o ...................

kreesdebarg

25 wrzesień 2017 16:03

uwielbiam te przeterminowane produkty ze sklepików osiedlowych...

jabberwocky

25 wrzesień 2017 16:03

Jaka¶ groteska, facet który ma pod kontrola prawdopodobnie 50-70 % rynku spo¿ywczego w Polsce ( Eurocash, Tradis, abc, 1Minute, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, Mila, Eko, CEDC i diabli wiedz± co jescze), mówi ze jest fajnie, fakt dla niego. jak wzi±c pod uwagê jego powi±zania z Jeronimo Martins, to sie oka¿e, ¿e naszym rynkiem spo¿ywczym rz±dz± .... Portuhgalczycy, z 90 % rynku minimu, czyli po polskimu do Portugalii ida gigantyczne transfery kasy. Jest siê faktycznie z czego cieszyæ pod bander± walki z hipermarketami , czysta groteska

Reaper Poland

25 wrzesień 2017 16:02

"twierdzi Luis Amaral, prezes Grupy Eurocash" Ja twierdze cos innego. W mojej miejscowosci przed wejsciem do UE byly 3 sklepy. Aktualnie jest jeden ktory pewnie za jakis czas tez zakmna.

Zaloguj siê Skomentuj

25 wrzesień 2017 16:02

Aby oceniæ lub

karolhenryk

25 wrzesień 2017 16:02

Jest du¿o komentarzy, z których wynika, ¿e np. sklepy Lewiatan nale¿± do obcych (np. Portugalczyków) i nie s± to prywatne sklepy. Mam sklep "Lewiatan" 100 metrów ode mnie. Znam ca³± historiê, bo rós³ on na moich oczach. Te prawie 30 lat temu (zaraz po upadku komuny), kobieta otworzy³a budkê z warzywami na s±siedniej ulicy (jakie¶ 500 metrów ode mnie). Taki drewniany kiosk. Bardzo dobrze zaopatrzony, równie¿ w inne produkty ¿ywno¶ciowe z prywatnego importu z RFN. W tym miejscu, gdzie obecnie jest ten Lewiatan, by³y 2 sklepy: spo¿ywczy Spo³em i warzywniak (pañstwowy). Spo¿ywczy by³ fatalny i choæ to by³ mój najbli¿szy, to nigdy tam nic nie kupowa³em. Po jakim¶ czasie, gdy zlikwidowano tego pañstwowego warzywniaka, kobieta z tamtego kiosku wynajê³a od miasta lokal po tym pañstwowym i otworzy³a tam spo¿ywczy. Równie¿ bardzo dobrze zaopatrzony. Ten spo³emowski obok siê zamkn±³. Po jakim¶ czasie miasto wystawi³o lokal po nim na licytacjê. Ta kobieta j± wygra³a, mimo, ¿e ten zakup by³ wtedy powy¿ej jej mo¿liwo¶ci finansowych. Ale sklep siê rozwija³. Teraz by³ podwójny. Ca³y czas bardzo dobrze zaopatrzony. Pó¼niej wszed³ do sieci 34, zapewniaj±c sobie tañsze dostawy. Jeszcze pó¼niej wszed³ do sieci Lewiatan. Tak dzia³a do dzi¶. Jest to najlepszy sklep w okolicy. Ludzie przychodz± do niego nawet z daleka, choæ 800 m od niego jest hipermarket Auchan. Jest to 100% prywatny sklep, który powsta³/rozwin±³ siê praktycznie od zera wy³±cznie dziêki pracy jego w³a¶cicieli (ca³y czas tych samych, jedynie pierwotnie by³o to ma³¿eñstwo, a po ¶mierci mê¿a pozosta³a ¿ona). A fakt bycia "w sieci" zapewnia mu jedynie dostêp do tañszego ³añcucha zaopatrzenia.

ninananu

25 wrzesień 2017 16:02

Ja wolê hipermarkety ewentualnie dyskonty. Ma³e sklepy omijam. Jeszcze nie jestem miliarderem ;-) rozumiem, ¿e ka¿dy chce zarobiæ ale mnie najzwyczajniej nie stac

Krzysztof K

25 wrzesień 2017 16:01

Brak komentarzy pod tym artyku³em kompromituje polskie spo³eczeñstwo, które nie zdaje sobie sprawy, ¿e handel, obok rolnictwa, przemys³u i bankowo¶ci JEST FILAREM PAÑSTWOWO¦CI !!! Kto handel, przemys³ i ziemiê oddaje obcym, ten jest zdrajc± narodu . Te prorocze s³owa wypowiedzia³ nasz wielki rodak, obroñca polsko¶ci, przemys³owiec - Hipolit Cegielski . Co mo¿emy przeczytaæ miêdzy wierszami w wypowiedziach jaki¶ obcobrzmi±cych nazwisk "ekspertów" od polskiego handlu ? Ano "choæ liczba ma³ych sklepów spada", czyli proces upadku rodzimego kupiectwa nadal postêpuje ! I dalej " z rynku znikaj± przede wszystkim te najmniejsze, o powierzchni do 40 metrów kwadratowych - mówi³ Luis Amaral . Jak¿e polskie imiê i nazwisko - nieprawda¿ ?! Powodów przyhamowania niszczenia polskiego rodzimego kupiectwa jest znacznie wiêcej, ni¿e tych kilka , wymienionych w informacji . Przyhamowania niszczenia, a nie, jak sugeruje artyku³ - odwrócenia trendu . Kto ma w swoim posiadaniu ( obce nacje ) handel, ten ma w posiadaniu przemys³, a kto przemys³, handel, banki ma w swoim posiadaniu, ten ma pañstwo, które podbi³ monet±, bez u¿ycia prochu !!! A naiwni Polacy oddaja walkowerem w ka¿dych jednych wyborach to, za co ich dziadowie przelali morze polskiej krwi !!! By³o o t± Polskê walczyæ w 39 roku, skoro Niemcy posiadaj± tak wielki kês naszej gospodarki ?! BY£O ?! Trzeba by³o polskim patriotom oddaæ walkowerem Warszawê i ca³± Polskê, nie po¶wiecaj±c swojego cennego, m³odego ¿ycia, skoro dzi¶ bezrozumna, ciemna masa robi to i to bez lufy niemieckiego karabinu przy skroni , udaj±c nadal, ¿e jest Polakami ! Krzysztof Kornatowicz