Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Hipermarkety nie zabi³y ma³ych niezale¿nych polskich sklepów. I ju¿ nie zabij±

25 wrzesień 2017 16:01
865 3
Hipermarkety nie zabi³y ma³ych niezale¿nych polskich sklepów. I ju¿ nie zabij±

- To co jeszcze niedawno wydawa³o siê realne, czyli zanik sklepów ma³ego formatu, o powierzchni do 300 metrów kwadratowych, nie ma miejsca. Odwrotnie. My¶lê, ¿e najgorsze lata mamy ju¿ za sob±. Ten trend widaæ te¿ w Europie Zachodniej - przekonywa³ w czasie poniedzia³kowej konferencji prasowej zorganizowanej przez Eurocash i Polsk± Izbê Handlu Luis Amaral.

Z badañ, które przeprowadzi³y obie organizacje wynika, ¿e udzia³ sklepów ma³ego formatu w sprzeda¿y ¿ywno¶ci w Polsce przekracza 43 proc. Za nimi s± dyskonty, które opanowa³y niemal 1/3 tego rynku. Dopiero za nimi supermarkety i hipermarkety.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 3
Reaper Poland

25 wrzesień 2017 16:02

"twierdzi Luis Amaral, prezes Grupy Eurocash" Ja twierdze cos innego. W mojej miejscowosci przed wejsciem do UE byly 3 sklepy. Aktualnie jest jeden ktory pewnie za jakis czas tez zakmna.

Zaloguj siê Skomentuj

25 wrzesień 2017 16:02

Aby oceniæ lub

Krzysztof K

25 wrzesień 2017 16:01

Brak komentarzy pod tym artyku³em kompromituje polskie spo³eczeñstwo, które nie zdaje sobie sprawy, ¿e handel, obok rolnictwa, przemys³u i bankowo¶ci JEST FILAREM PAÑSTWOWO¦CI !!! Kto handel, przemys³ i ziemiê oddaje obcym, ten jest zdrajc± narodu . Te prorocze s³owa wypowiedzia³ nasz wielki rodak, obroñca polsko¶ci, przemys³owiec - Hipolit Cegielski . Co mo¿emy przeczytaæ miêdzy wierszami w wypowiedziach jaki¶ obcobrzmi±cych nazwisk "ekspertów" od polskiego handlu ? Ano "choæ liczba ma³ych sklepów spada", czyli proces upadku rodzimego kupiectwa nadal postêpuje ! I dalej " z rynku znikaj± przede wszystkim te najmniejsze, o powierzchni do 40 metrów kwadratowych - mówi³ Luis Amaral . Jak¿e polskie imiê i nazwisko - nieprawda¿ ?! Powodów przyhamowania niszczenia polskiego rodzimego kupiectwa jest znacznie wiêcej, ni¿e tych kilka , wymienionych w informacji . Przyhamowania niszczenia, a nie, jak sugeruje artyku³ - odwrócenia trendu . Kto ma w swoim posiadaniu ( obce nacje ) handel, ten ma w posiadaniu przemys³, a kto przemys³, handel, banki ma w swoim posiadaniu, ten ma pañstwo, które podbi³ monet±, bez u¿ycia prochu !!! A naiwni Polacy oddaja walkowerem w ka¿dych jednych wyborach to, za co ich dziadowie przelali morze polskiej krwi !!! By³o o t± Polskê walczyæ w 39 roku, skoro Niemcy posiadaj± tak wielki kês naszej gospodarki ?! BY£O ?! Trzeba by³o polskim patriotom oddaæ walkowerem Warszawê i ca³± Polskê, nie po¶wiecaj±c swojego cennego, m³odego ¿ycia, skoro dzi¶ bezrozumna, ciemna masa robi to i to bez lufy niemieckiego karabinu przy skroni , udaj±c nadal, ¿e jest Polakami ! Krzysztof Kornatowicz