Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Hołownia: Dobrze, że premier chodzi do kościoła. Patologia, gdy jako premier w nim przemawia

10 lipiec 2018 15:04
56 13

Hołownia zaznacza, że kościół, to przede wszystkim "dom Boga", który "chyba nie bardzo lubi być traktowany jak scenografia dla różnych sprzedawców cudów na kijaszku". Publicysta zaznacza przy tym, że jak najbardziej, cieszy go, że premier rządu to chrześcijanin, jak on.

- wskazuje Hołownia i dodaje przy tym, że polityk w takich przypadkach po prostu przemawia do elektoratu. "Głosi nie Zmartwychwstałego, a swoją partię, jej ideologię i siebie" - kwituje.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
feurig59

7 październik 2018 17:27

Ludzie którzy zarzucaj± innym, ¿e ci obnosz± siê ze swoim wnêtrzem n.p. homoseksualizmem nachalnie robi± to samo ze swoja religijno¶ci±. Katoshow - wstyd.

franko66

7 październik 2018 17:26

Do polskiego pisowskiego ko¶cio³a nie wrócê .Mam znajomych ktorzy wystêpuja oficjalnie z ko¶cio³a,sam te¿ rozwa¿am.Bóg jest jeden.Dlatego chcê prznale¿eæ do grupy ludzi dobrych.Pisowski ko¶ciól to bezganiczne mo¿e nienawi¶ci i ciemnego ludu.

lodzermensz1

7 październik 2018 17:24

Panie Ho³ownia, g³os wo³aj±cego na puszczy. Pan dobrze wie, ¿e mamy obecnie do czynienia z lud¼mi, którzy nie s± w stanie spojrzeæ w przysz³o¶æ. Ich perspektywy sprowadzaj± siê do tu i teraz. A tu i teraz ko¶ció³ katolicki dobrze wychodzi na zblatowaniu z w³adz±, a w³adza ¶wietnie wychodzi na zblatowaniu z ko¶cio³em. Wszyscy zadowoleni, tylko taki Ho³ownia marudzi. No i jeszcze jaki¶ Boniecki... A ¿e wszyscy razem uczciwie pracuj± nad postêpuj±c± sekularyzacj± spo³eczeñstwa polskiego, to siê dowiedz± dopiero za 20-30 lat. Zreszt±... wielu tego po prostu nie do¿yje, wiêc maj± to w nosie. Moje w±tpliwo¶ci budzi te¿ to, czy oni w ogóle my¶l± o wieczno¶ci. Ta perspektywa nie jest chyba dla nich wa¿na. Grunt, ¿e teraz jest kasa i w³adza. A to najwa¿niejsze.

zapiekanek

7 październik 2018 17:24

To po co Pan, Panie Szymonie, tam jeszcze chadzasz? Ja ju¿ dawno przesta³em, bo nie chcê siê nadziaæ na partyjny event.

krotkizzoliborza

7 październik 2018 17:22

Fota bujaj±cego siê banxtera przejdzie do anna³ów polskiej polityki.

Zaloguj siê Skomentuj

7 październik 2018 17:29

Aby oceniæ lub

Oceniono 17 razy

10 lipiec 2018 15:07

Panie Hołownia, głos wołającego na puszczy. Pan dobrze wie, że mamy obecnie do czynienia z ludźmi, którzy nie są w stanie spojrzeć w przyszłość. Ich perspektywy sprowadzają się do tu i teraz. A tu i teraz kościół katolicki dobrze wychodzi na zblatowaniu z władzą, a władza świetnie wychodzi na zblatowaniu z kościołem. Wszyscy zadowoleni, tylko taki Hołownia marudzi. No i jeszcze jakiś Boniecki... A że wszyscy razem uczciwie pracują nad postępującą sekularyzacją społeczeństwa polskiego, to się dowiedzą dopiero za 20-30 lat. Zresztą... wielu tego po prostu nie dożyje, więc mają to w nosie. Moje wątpliwości budzi też to, czy oni w ogóle myślą o wieczności. Ta perspektywa nie jest chyba dla nich ważna. Grunt, że teraz jest kasa i władza. A to najważniejsze.

Oceniono 9 razy

10 lipiec 2018 15:07

To po co Pan, Panie Szymonie, tam jeszcze chadzasz? Ja już dawno przestałem, bo nie chcę się nadziać na partyjny event.

Piotr Szymański

10 lipiec 2018 15:06

Polska, to dziki, narodowo-socjalistyczny, kibolo-pisowski, katolicki kraj

krynolinka

10 lipiec 2018 15:05

I te tańce, trzymanie się za rączki. Ratunku!!!

apache5

10 lipiec 2018 15:05

Masz Pan rację. Kpią z Konstytucji i Konkordatu.

Oceniono 19 razy

10 lipiec 2018 15:05

Fota bujającego się banxtera przejdzie do annałów polskiej polityki.

feurig59

10 lipiec 2018 15:05

Ludzie którzy zarzucają innym, że ci obnoszą się ze swoim wnętrzem n.p. homoseksualizmem nachalnie robią to samo ze swoja religijnością. Katoshow - wstyd.