Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jakość polskiej demokracji oceniona. Spadliśmy o 29 pozycji i jesteśmy w ogonie tabeli

9 październik 2018 05:21
58 7

"Rzeczpospolita" jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem opublikowała wyniki prac ekspertów niemieckiej Fundacji Bertelsmanna na temat jakości rządów poszczególnych państw. Poprzednie, analogiczne, międzynarodowe badania, były przeprowadzane w 2011 i 2014 roku.

W badaniu z roku 2018 Polsce przypadło 37. miejsce pod względem jakości demokracji spośród 41 państw Unii Europejskiej i OECD. Pod względem jakości rządzenia Polska spadła o 20 miejsc na 34. lokatę, a wyników rządzenia - o 6, na 31. miejsce.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
mrkazzz

9 październik 2018 05:28

Wspania³a historia fundacji!!! W 1939 roku wydawnictwo zatrudnia³o 440 osób. Podczas II wojny ¶wiatowej Bertelsmann by³ najwiêkszym wydawc± ksi±¿ek dla Wehrmachtu. W³a¶ciciel Heinrich Mohn i jego syn Reinhard Mohn byli cz³onkami SS. W¶ród nazistowskich autorów znale¼æ mo¿na by³o Willa Vespera, który przemawia³ podczas palenia ksi±¿ek w 1933 roku w Dre¼nie i Hansa Grimma. Po wojnie na pewien czas przedsiêbiorstwo zosta³o zamkniête, by zostaæ ponownie otwarte w 1947 roku przez Reinharda Mohna, rannego w czasie wojny i pojmanego przez Amerykanów w 1943 roku w Tunezji.

javall

9 październik 2018 05:27

To z tej fundacji pewien polski "profesor" odbieral nagrody za plucie na Polakow?

Maria Micha³owska

9 październik 2018 05:26

Lecimy wszyscy do Smoleñska.Za sterami bezwzglêdny psychopata.

sunzi15

9 październik 2018 05:25

To jest wlasnie ta "dobra zmiana", za ktora biskupi i kler blogoslawia NS Partei PiS i Dude. Jeszcze troche a dopedzimy takich tytanow wolnosci i demokracji jak Putin, czy tez Erdogan, ze o wczesnym Führerze nie wspomne.

domix

9 październik 2018 05:24

najwy¿sza pora aby jaka¶ polska fundacja zrobi³a ranking "demokracji". Obawiam siê, ¿e Niemcy byliby w jego ogonie...

Zaloguj siê Skomentuj

9 październik 2018 05:23

Aby oceniæ lub

adam1967r

9 październik 2018 05:22

Kraj w którym udowodnione jest , ¿e jego premier wyprowadza³ pieni±dze z banku którym zarz±dza³ ( przestêpstwo) , stosowa³ nepotyzm ( przestêpstwo) jest on dalej premierem i ten¿e premier ma siê ¶wietnie oraz ¶mie mówiæ innym o moralno¶ci jest re¿imem. Po prostu