Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jakubiak o 100 tys. zł dla min. Grada z taśm Morawieckiego: "To mogło być wyłudzenie"

7 październik 2018 10:38
112 9
Jakubiak o 100 tys. zł dla min. Grada z taśm Morawieckiego: "To mogło być wyłudzenie"

Jednym z tematów programu "Kawa na ławę" były pochodzące z afery taśmowej nagrania z udziałem Mateusza Morawieckiego.

Poseł PSL Piotr Zgorzelski zapytał, dlaczego dziś PiS traktuje taśmy jak "odgrzewany kotlet", mimo że cztery lata wcześniej chętnie wykorzystywali je w walce politycznej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
tomtg123

7 październik 2018 10:42

Rozdawanie pieniêdzy banku jako pieniêdzy dla polityków, to kradzie¿ na klientach tego banku, na zwyk³ych ludziach. Na ta¶mach dzisiejszy premier Mateusz Morawiecki zg³osi³ gorliw± gotowo¶æ do dokonania zwyk³ej kradzie¿y na kwotê 100 tys z³.

terazjakinick

7 październik 2018 10:42

Konsekwentnie bêdê twierdzi³, ¿e Morawiecki jest totalnym mato³em. I je¿eli "polegnie na polu chwa³y" to nie za s³owa o imigrantach, ale za ró¿ne lewe numery. Postawi³ zarz±d banku - poprzedniego pracodawcy, na dodatek spó³ki gie³dowej - w sytuacji bez wyj¶cia. Nie wystarczy³o, ¿e chlapa³ jêzorem w restauracji, to jeszcze do³o¿y³ do ognia podczas wywiadu z Karnowskim. Pewnie od wczoraj telefony w banku i nie tylko, grzej± siê okrutnie, a od poniedzia³ku ruszy sprawdzanie ró¿nych kwitów z czasów prezesury Morawieckiego. Po prostu facet nie ogarnia najprostszych zale¿no¶ci kieruj±c siê bezmy¶lnie bie¿±cym koniunkturalizmem... I nie jest wa¿ne ile i komu da³, ale czy z³ama³ przepisy prawa i zasady korporacyjne... Prezes Pan ma niez³y problem. Pytanie czy Morawiecki poleci po wyborach samorz±dowych czy te¿ pozwol± mu jeszcze wyg³osiæ ¿yczenia na ¶wiêta. I czy "delfin Zbyszek" jest ju¿ gotowy czy te¿ czeka na dalszy rozwój procesu leczenia kolana?

maria18

7 październik 2018 10:41

Jak obrzydliwie ten PIS m±ci w g³owach swojego elektoratu i oni w to wierz± jaki mo¿e byæ ich poziom?

dmarch1

7 październik 2018 10:41

Leniwy Czarnecki junior jest teraz poslem PiSs, a wczesniej jego tata Obatel zalatwil mu ciekawa fuszke u Pinokia. Teoretyczne panstwo PiSs. Klamcy i hipokryci.

nieprzyjazny

7 październik 2018 10:40

"premier, wówczas jako prezes banku, diagnozuje problemy tego ¶wiata i dzisiejszej Polski" :D Jak Sienkiewicz o PFR mówi ¿e to kamieni kupa to¶cie a) "rozwinêli narracyjnie" ¿e tak o ca³ym kraju mówi³ b)jako¶ nie by³o wtedy podziwu dla analitycznych zdolno¶ci nagranego. A tu, proszê. Ca³y PIS. Ale, trzeba uczciwie przyznaæ, w ¶ciemê to s± najlepsi. Nikt jak oni nie wmówi ¿e czarne jest bia³e i to tak wmówi ¿e ciemny lud to kupuje.

karolus2222

7 październik 2018 10:39

MORAWIECKI - SPECJALISTA OD SPRAW ¦WIATOWYCH ! SASIN TO JEST JAKI¦ G£UPEK ?

pietro62

7 październik 2018 10:39

Jako¶ nie ufam panu Morawieckiemu gdy¿ ma podobne podej¶ie do ¿ycia jak Hitler ... chce wywo³ywaæ wojny, strzelaæ do imigrantów ...

Zaloguj siê Skomentuj

7 październik 2018 10:39

Aby oceniæ lub

traszka777

7 październik 2018 10:38

Mato³uszek diagnozuje problemy ca³ego ¶wiata??? Jest lepszy od Jezusa!