Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jarosław Kaczyński komentuje decyzję TSUE: "Będziemy bronić naszych interesów"

19 październik 2018 17:19
165 19
Jarosław Kaczyński komentuje decyzję TSUE: "Będziemy bronić naszych interesów"

Decyzję tę skomentował Jarosław Kaczyński podczas wiecu wyborczego PiS w Zamościu. Nazwał ją "wstępną decyzją" i zapewnił, że Polska będzie się od niej odwoływać. - Jesteśmy członkami UE i będziemy przestrzegać prawa UE, ale będziemy oczywiście korzystali także z naszych praw. Mamy także prawo do odwołania - stwierdził.

- Będziemy się od niej odwoływali, robili wszystko to, co robią w tej sytuacji normalne, broniące swoich interesów państwa europejskie. Ale w ramach prawa europejskiego i przy założeniu, że prawo europejskie jest obowiązujące wobec wszystkich państw, które są członkami UE - dodał Jarosław Kaczyński.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 19
banan125

19 październik 2018 17:25

cytując klasyka : "spieprzaj dziadu"... impotencie intelektualny - tylko bez przerwy bredzisz tak prawdę mówiąc... nie wiadomo o czym

fanboy69

19 październik 2018 17:24

Ktoś mu ciemnotę wciska, że to nic i że można się wyłgać, znowu ciemnotę wcisnąć teraz TSUE, i że oni jak ciemny lud to kupią. Pewnie nikt inny, jak ten fantastyczny kłamca, co to po lesie w żłobku go ganiali, no chyba, że <=o. No więc nie kupią, tak jak w przypadku Puszczy Białowieskiej nie kupili. Bo problem nie leży w zmianie prawa jak to niektórzy przedstawiają. PROBLEM LEŻY W ŁAMANIU PRZEZ pis KONSTYTUCJI, KTÓREJ NIE MAJĄ PRAWA ŁAMAĆ, BO NIE ZYSKALI TAKIEJ WIĘKSZOŚCI, W WYBORACH, KTÓRA BY IM TO UMOŻLIWIAŁA.

banan125

19 październik 2018 17:24

cytuj±c klasyka : "spieprzaj dziadu"... impotencie intelektualny - tylko bez przerwy bredzisz tak prawdê mówi±c... nie wiadomo o czym

remo29

19 październik 2018 17:23

Dziadzio już się kończy, pomyślnie pisowcy co zrobicie potem.

klara551

19 październik 2018 17:23

A jaki ma pan w tym interes panie K.? Polska panu zwisa i powiewa wiêc tylko prywata pozostaje.

klara551

19 październik 2018 17:22

A jaki ma pan w tym interes panie K.? Polska panu zwisa i powiewa więc tylko prywata pozostaje.

f451

19 październik 2018 17:22

Waszych interesów towarzyszu Jarosławie ?

fanbeat

19 październik 2018 17:22

Myślę, że tak jak amerykański wymiar sprawiedliwości nie dał się nabrać Enronowi na kreatywną księgowość, tak TSUE nie nabierze się na kreatywne ustawodawstwo, łamiące konstytucję. Tych wszystkich, kłamców, miernych prawników, podpisywaczy i preziów od siedmiu boleści.

Grzegorz Twardzik

19 październik 2018 17:22

Dziadu jeszcze siê zdziwisz

fanbeat

19 październik 2018 17:22

My¶lê, ¿e tak jak amerykañski wymiar sprawiedliwo¶ci nie da³ siê nabraæ Enronowi na kreatywn± ksiêgowo¶æ, tak TSUE nie nabierze siê na kreatywne ustawodawstwo, ³ami±ce konstytucjê. Tych wszystkich, k³amców, miernych prawników, podpisywaczy i preziów od siedmiu bole¶ci.

Oceniono 35 razy

19 październik 2018 17:21

Kaczyński wreszcie powiedział prawdę...... będą bronić swoich-pisowskich interesów i to kosztem Polski ........ Interes Polaków jest dla nich nieważny..... pis to orgnizacja przestępcza i tyle...... bo jak ktoś łamie prawo (konstytucję) to jest przestępcą

fanboy69

19 październik 2018 17:21

Kto¶ mu ciemnotê wciska, ¿e to nic i ¿e mo¿na siê wy³gaæ, znowu ciemnotê wcisn±æ teraz TSUE, i ¿e oni jak ciemny lud to kupi±. Pewnie nikt inny, jak ten fantastyczny k³amca, co to po lesie w ¿³obku go ganiali, no chyba, ¿e <=o. No wiêc nie kupi±, tak jak w przypadku Puszczy Bia³owieskiej nie kupili. Bo problem nie le¿y w zmianie prawa jak to niektórzy przedstawiaj±. PROBLEM LE¯Y W £AMANIU PRZEZ pis KONSTYTUCJI, KTÓREJ NIE MAJ¡ PRAWA £AMAÆ, BO NIE ZYSKALI TAKIEJ WIÊKSZO¦CI, W WYBORACH, KTÓRA BY IM TO UMO¯LIWIA£A.

f451

19 październik 2018 17:21

Waszych interesów towarzyszu Jaros³awie ?

Grzegorz Twardzik

19 październik 2018 17:20

Dziadu jeszcze się zdziwisz

cedet

19 październik 2018 17:20

kaczorze NIE POWOŁUJ się na POLSKIE INTERESY !!!!!!!!!!!!!!! POLXIT NIE JEST POLSKIM INTERESEM !!!!!!!!!!!!!!! Sam PODPISAŁEŚ TRAKTAT LIZBOŃSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!

remo29

19 październik 2018 17:20

Dziadzio ju¿ siê koñczy, pomy¶lnie pisowcy co zrobicie potem.

cedet

19 październik 2018 17:20

kaczorze NIE POWO£UJ siê na POLSKIE INTERESY !!!!!!!!!!!!!!! POLXIT NIE JEST POLSKIM INTERESEM !!!!!!!!!!!!!!! Sam PODPISA£E¦ TRAKTAT LIZBOÑSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!

gerardpolak2

19 październik 2018 17:20

Kaczyñski wreszcie powiedzia³ prawdê...... bêd± broniæ swoich-pisowskich interesów i to kosztem Polski ........ Interes Polaków jest dla nich niewa¿ny..... pis to orgnizacja przestêpcza i tyle...... bo jak kto¶ ³amie prawo (konstytucjê) to jest przestêpc±

Zaloguj siê Skomentuj

19 październik 2018 17:20

Aby oceniæ lub