Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kaja Godek pisze list do Kaczyńskiego. "Politycy PiS nie robią nic, aby dobre prawo weszło w życie"

1 grudzień 2018 09:05
78 9

Godek przypomina, że rok temu w Sejmie został złożony obywatelski projekt ustawy "Zatrzymaj Aborcję". Zakłada on zakaz przeprowadzania aborcji ze względu na nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Pod projektem podpisało się 830 tys. osób.

Projekt spotkał się z licznymi protestami i głosami krytyki. Mimo to na początku lipca został skierowany przez Sejm do nadzwyczajnej podkomisji do spraw dalszego procedowania. Od tego czasu jej członkowie nie spotkali się.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
takaprawda2015

1 grudzień 2018 09:08

GODEK gdzie by³a¶ jak upo¶ledzeni protestowali w sejmie???

puuchatek

1 grudzień 2018 09:08

Szanowna Pani Godek, absolutnie ABSTRAHUJ¡C od sporu o aborcjê - powinna Pani zrozumieæ, ¿e Jaros³aw Kaczyñski ma dok³adnie w d… sprawê, o któr± Pani walczy. Jego "ko¶cielno¶æ" i zaanga¿owanie w sprawê obrony ¿ycia s± czysto koniunkturalne: chodzi mu wy³±cznie o to, ¿eby parê osób wiêcej zag³osowa³o na jego partiê. Dlatego pozwala na Pani dzia³anie i sk³adanie projektów - bo w ten sposób spora grupa naiwnych uwierzy w jego "chrze¶cijañskie zasady" i na niego zag³osuje. I dok³adnie z tego samego powodu nie dopu¶ci do przeg³osowania Pani projektu w ¿adnej formie - bo doskonale wie, ¿e spowodowa³oby to odwrócenie siê od niego innej, sporej grupy elektoratu klêskê w kolejnych wyborach. Je¶li wydaje siê Pani, ¿e Jaros³aw Kaczyñski popiera Pani sprawê - to jest Pani bardzo naiwna. On Pani± i tê sprawê traktuje w kategoriach czysto u¿ytkowych.

Zaloguj siê Skomentuj

1 grudzień 2018 09:07

Aby oceniæ lub

duda2016

1 grudzień 2018 09:07

Chory pojeb mszczacy siê za swoje nieszczê¶cie na innych.

41janina

1 grudzień 2018 09:07

Jezeli list ukazal sie w Naszym Dzienniku to znaczy, ze Rydzol nie dostal obiecanych pieniedzy.

7ogamihcra

1 grudzień 2018 09:06

Zmuszanie kobiet do rodzenia uszkodzonych p³odów nie maj±cych szans na prze¿ycie nawet kilku dni, to na prawdê jest co najmniej bestialstwo i sadyzm, a delikatnie mówi±c ca³kowity brak empatii, dziwny u tych wszystkich, którzy demonstruj± za tym z has³ami religijnymi, uwa¿aj±c ¿e katolicy powinni w³a¶nie byæ bezdusznymi kanaliami.

krzywelustro

1 grudzień 2018 09:06

Godek, jak ty chcesz naprawdê zatrzymaæ aborcjê, to zamiast kreowaæ siê na medialnego Reytana zostaw wszystko i zrób to, co podobnno jest najskuteczniejsze: zapisz siê do jakiego¶ kontemplacyjnego klasztoru i módl siê w tej intencji.

wadera3

1 grudzień 2018 09:05

Szalenica znów wype³z³a na ¶wiat³o dzienne.

asr1

1 grudzień 2018 09:05

O ile wiem to nikt nikogo do niczego nie zmusza a skoro Polska to katolicki kraj to aborcja powinna byæ na ¿yczenie bo i tak ¿adna katoliczka czy to zgwa³cona czy taka co umrze przy porodzie aborcji nie dokona. Niech ta bezbo¿na sekta robi ze swoimi wyznawcami co chce ale od reszty won !!! a te brednie nawiedzonej kobiety wymagaj± chyba porady medycznej ??? skoro siê morduje dzieci to id¼ do PROKURATURY !!! to mo¿e wy¶le cie na leczenie ???