Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kancelaria Sejmu zatrudniła do pracy dwa psy. Imiona, rasa i miejsce zakupu są tajemnicą

12 wrzesień 2018 05:44
65 10
Kancelaria Sejmu zatrudniła do pracy dwa psy. Imiona, rasa i miejsce zakupu są tajemnicą

Strażników w Sejmie wspomagają od niedawna dwa psy, wyszkolone w wykrywaniu niebezpiecznych substancji, a także w kontroli samochodów i bagaży - informuje dziennik "Rzeczpospolita". Kancelaria Sejmu potwierdziła zakup zwierząt, odmówiła jednak podania informacji, jaki był koszt, a także skąd pochodzą.

Urzędnicy nie chcą nawet podać imion psów, tłumacząc, że "nie mieści się to w zakresie informacji publicznej" i mogłoby to służyć rozpraszaniu zwierząt przez osoby przebywające na terenie Sejmu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
Ted Pawlowski

9 grudzień 2018 10:23

No prosze, nareszcie jakies inteligentne stworzenia w Sejmie.

Edmund Pikor

9 grudzień 2018 09:10

Nic nowego . Setki psów codziennie otaczaj± szpalerem Sejm ochraniaj±c go przed atakami np. bia³ych ró¿.

2kotunia1

9 grudzień 2018 08:21

Ja bym jeszcze zakupi³ "nervosol i wêgiel" (na sraczkê ze strachu przed suwerenem), a co mi tam niech wybrañcy maj±, aha i jeszcze zapasowe gacie jak ju¿ bêd± spier dalaæ gdzie pieprz ro¶nie!

helikopter69

9 grudzień 2018 08:59

A ja siê tylko pytam, gdzie jest granica tego szaleñstwa za MOJE pieni±dze? Ja siê nie zgadzam! Pytam te¿ które(poza re¿imowymi) sejmy maja taka ochronê i zasady jak Pisowy?

leemc12

9 grudzień 2018 08:19

Teraz kontrola pos³ów bêdzie wygl±daæ jak przekraczanie granicy pomiêdzy RFN a NRD?

Zaloguj siê Skomentuj

9 grudzień 2018 10:23

Aby oceniæ lub

maguniaklikunia

9 grudzień 2018 08:07

Kogo tak siê boicie, wyborców ? A kto Was bêdzie pilnowa³ poza gmachem sejmu, a kto Was bêdzie pilnowa³ jak ju¿ wylecicie z parlamentu ? Gdzie planujecie siê ukryæ w klasztorach tam gdzie ukrywacie ksiê¿y pedofilów czy wyjedziecie na Wêgry ? Panie Kuchciñski niech pan zaprzestanie jadaæ poza domem. Radzê zabieraæ kanapki zrobione przez ma³¿onkê w domu i piæ wodê przyniesion± z domu. Ostro¿no¶ci nigdy nie jest za wiele.

blg28

9 grudzień 2018 08:05

Poranny nalot dywanowy trolli a¿ w oczy bije. "Pracuj±" ju¿ od 6 rano?

marekggg

9 grudzień 2018 08:05

Imiona: Irasiad 1 i Irasiad 2

krynolinka

9 grudzień 2018 07:54

Ale numer kto¶ wykrêci³ Terleckiemu...