Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern Monachium nie szuka nastêpcy Roberta Lewandowskiego

17 lipiec 2017 09:12
61 0

- Zgodziliœmy siê z trenerem, ¿e nie musimy ju¿ nic w tym temacie robiæ, nie musimy szukaæ zastêpcy dla Lewandowskiego. Robert mo¿e zagraæ i wytrzymaæ 90 czy 95 procent meczów w sezonie. Jeœli zabraknie go w dwóch czy trzech, nie bêdzie to stanowiæ ¿adnego problemu - powiedzia³ prezes zarz¹du Bayernu, a w przesz³oœci znakomity napastnik.

- Poza tym trudno by³oby nam znaleŸæ napastnika odpowiedniej jakoœci, który zgodzi³by siê na dwa, trzy wystêpy w podstawowym sk³adzie, a resztê sezonu spêdzi³by na ³awce rezerwowych - nadmieni³.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0