Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kodeks pracy po nowemu. Id± du¿e zmiany

31 styczeń 2018 05:49
173 2
Kodeks pracy po nowemu. Id± du¿e zmiany

Rz±d pracuje nad nowym prawem pracy. Zmiany maj± byæ rewolucyjne zarówno dla firm, jak i pracowników. Maj± one zredukowaæ liczbê umów ¶mieciowych, których w Polsce nadal jest milion.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy ma w marcu pokazaæ projekty dwóch nowych Kodeksów pracy - dla firm i dla zwi±zków zawodowych. Prawdziwa rewolucja czeka firmy zatrudniaj±ce do 10 osób - pisze ¶rodowa "Rzeczpospolita".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 2
qwas

31 styczeń 2018 05:50

mog± zwalniaæ tylko kogo? Kady pracowity i w miarê rozgarniêty wyjecha³ a zostali tylko tacy co albo nie mog± albo nie umiej± ... Dobry pracownik to skarb i takiego nikt normalny nie zwolni. Kiepskiego pracownika mo¿na by³o zawsze zwolniæ....

Trze¼wy obywatel

31 styczeń 2018 05:50

Polska jest krajem skrajnie ubogim z punktu widzenia najbardziej zamo¿nych, w miarê cywilizowanych krain. P³ace/dochody z nieuprzywilejowanej dzia³alno¶ci tu niskie-do tego nadmiernie opodatkowane przez zach³anno/marnotrawcze pañstwo, warunki pracy wiêkszo¶ci pracowników szeregowych/zwyk³ych przedsiêbiorców niezbyt sprzyjaj±ce zachowaniu do 55/60 roku ¿ycia solidnej dawki zdrowia fizycznego i psychicznego-które jest tylko jedno. Itede Ogólnie nie za ciekawie to wygl±da...Lekarstwem na to by³oby ustanowienie takiego systemu w którym pracowitym-porz±dnym, a obecnie dojonym ludziom ¿yje siê dobrze, a cwanym, pleczystym nierobom za to ¼le.