Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Konflikt na Morzu Azowskim. Rosjanie częściowo odblokowali ukraińskie porty

4 grudzień 2018 14:19
105 9

Jak poinformował ukraiński minister infrastruktury Wołodymyr Omelan, Rosjanie częściowo odblokowali ukraińskie porty w Berdiansku i Mariupolu. Według jego słów - 17 statków handlowych czeka na wejście na akwen Morza Azowskiego, jeden zaś oczekuje na wpłynięcie na wody Morza Czarnego. Ponadto kolejne dziewięć jednostek oczekuje w ukraińskich portach.

Omelan stwierdził też, w cytowanym przez ministerstwo komunikacie, że oczekuje, że porty zostaną całkowicie odblokowane w najbliższych dniach.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Zaloguj siê Skomentuj

4 grudzień 2018 14:21

Aby oceniæ lub

ponury424

4 grudzień 2018 14:21

Z tym wiekiem niewpuszczania Rosjan na terytorium Ukrainy miêdzy 16 a 60 rokiem ¿ycia, to pan Poroszenko wyra¼nie nawi±zuje do rozkazu przywódców OUN-UPA, przynajmniej dwóch, Bandery i K³aczkiwskiego ( K³ym Sawur ), z tym ¿e dotycz±cych Polaków. Rozkaz Bandery. "Zabijcie ka¿dego Polaka miêdzy 16 a 60 rokiem ¿ycia". Rozkaz K³aczkiwskiego wzywa³ do wymordowania "Polskiej ludno¶ci mêskiej w wieku od 16 do 60 lat". Podlegli tym przywódcom heroje nawet tego "humanitarnego" rozkazu nie przestrzegali, mordowali Polaków, mê¿czyzn, kobiety i dzieci od niemowlêcia do starca. Mo¿liwe ¿e pan Poroszenko, jako wspó³czesny wódz aspiruje do miejsca na cokole pomiêdzy wy¿ej wymienionymi.

qawsedrftg

4 grudzień 2018 14:21

Wszyscy teraz czekaj± na to co zrobi Prezydent Poroszenko. Dzi¶ po raz kolejny obieca³ ¿e wybory prezydenckie odbêd± siê terminowo. O ile co¶ siê nie wydarzy? No i jak rozmowy z MFW? W ukraiñskiej prasie praktycznie siê nie pisze o konfliktach w UE, na zachodzie, u nas te¿ nie. PO czy PiS? Jakie to ma znaczenie z ukraiñskiej perspektywy? Jedni z drugimi tylko siê k³óc±, kto jest bardziej promajdanowy?

stachkaz47

4 grudzień 2018 14:20

PÓ£ miliarda EURO za³agodzi³o ból po klêsce PROWOKACJI .

Jerzy Jerzykowski

4 grudzień 2018 14:20

Jesli NATO mia³o prawo odebraæ Serbi Kosowo to Rosja tym bardziej ma prawo do Krymu. Kosowo nigdy nie by³o Albañskie. Podobnie jak Lwów nigdy nie by³ ukraiñski bo nigdy ukrainy nie by³o.

jml13060

4 grudzień 2018 14:20

Czy film "Wo³yñ" jest ju¿ dopuszczony do publicznej emisji na Ukrainie? Kto¶ wie?

lubat

4 grudzień 2018 14:19

Rosja blokowa³a cie¶ninê tylko przez dobê po próbie si³owego sforsowania przez 1/3 ca³ej floty ukraiñskiej. Potem ruch statków by³ przywrócony, ale po dwóch dniach zacz±³ siê nad Morzem Azowskim i okolicami silny sztorm, co siê zdarza ka¿dego roku w sezonie jesienno-zimowym. I za ka¿dym razem, tak¿e wtedy, gdy Krym by³ okupowany przez Ukrainê, ruch statków by³ wstrzymywany. Sztorm siê skoñczy³, ruch wznowiono.

e50504

4 grudzień 2018 14:19

100 komentarzy i ani jednego pozytywnego o Ukrainie. £adne rzeczy :D

kali23

4 grudzień 2018 14:19

a czy Rosjanie kiedykolwiek je zablokowali? Co to za wojna Ukraina - Rosja kiedy Rosjanie pozwalaj± na transport towarów / zapewni i broni/ do Mariupola mimo, ¼e ta "wojna" trwa od dawna? Jedyne wyt³umaczenie, ¿e je¿eli " Kijów" ca³y czas nawo³uje do wojny, próbuj±c nawet wci±gn±æ w to ca³y ¶wiat, to Ukraiñcom w tamtych stronach nie za bardzo "po drodze" aby oddawaæ za skorumpowanych z³odziei z Kijowa.