Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kornel Morawiecki: zrobiliśmy dobr¹ zmianê w s¹dach

17 lipiec 2017 08:01
85 0

Ostatnie zmiany w polskim systemie s¹downiczym s¹ dobre, a ci którzy przeciwko nim protestuj¹ chc¹, ¿eby nie by³o sprawiedliwoœci - oceni³ w poniedzia³kowym programie w TVP1 marsza³ek senior i lider partii Wolni i Solidarni (WiS) Kornel Morawiecki.

"To co myœmy zrobili, to jest dobra zmiana w s¹dach, jej nie by³o bardzo d³ugo i nie by³o przez tych dwadzieœcia parê lat od okr¹g³ego sto³u i najwy¿szy czas, ¿eby ona siê odby³a" - mówi³ Kornel Morawiecki.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0