Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ile kosztowała repolonizacja kolejki na Kasprowy Wierch? Szef KPRM: Za godziwą kwotę, nie znam jej

10 październik 2018 08:09
72 8

Polski Fundusz Rozwoju kupi prawie 100 proc. akcji Polskich Kolei Linowych od spółki zależnej funduszu Mid Europa Partners. PKL są operatorem kolejek i wyciągów górskich, m.in. na Kasprowy Wierch i Jaworzynę Krynicką. Były własnością spółki Altura od 2013 r., kiedy zostały sprywatyzowane.

- Na pewno za godziwą kwotę. Kolejka na Kasprowy była symbolem Polski od lat. Powstała dzięki wysiłkowi II Rzeczpospolitej - odparł polityk. - To za ile? - dociskał Mazurek. - Nie znam kwoty - brzmiała odpowiedź.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
tilow3

10 październik 2018 10:38

Mo¿e mi kto¶ wyt³umaczyæ to, jakim niby diamentem narodowym jest ta kolejka? co ona znaczy np. dla mieszkañca Gdañska, albo Szczecina? Czy nie lepszym interesem by³oby postawienie na modernizacje jakiej¶ elektrowni, tak by nie grozi³y nam podwy¿ki pr±du o 70 %! albo budowa elektrowni wodnej? albo cokolwiek s³u¿±cego spo³eczeñstwu. Jaka to ró¿nica dla Polaka przebywaj±cego w Zakopanem, czy jedzie kolejk± nale¿±c± do pisowskiej sekty czy do prywatnego przedsiêbiorstwa? 500 mln. za kolejne stanowiska dla kumpli pinokia Mato³uszka? kiedy to siê zwróci? kto¶ zrobi³ rachunek ekonomiczny? no ale.... teraz to nasze, podniesione z kolan, i powinni¶my byæ dumni z geniuszu pisowskiej w³adzy! z pewno¶ci±!

dziadekjam

10 październik 2018 10:29

" - Za ile odkupili¶my kolejkê na Kasprowy? - pyta³ go Robert Mazurek. - Na pewno za godziw± kwotê. Kolejka na Kasprowy by³a symbolem Polski od lat. Powsta³a dziêki wysi³kowi II Rzeczpospolitej - odpar³ polityk. - To za ile? - dociska³ Mazurek. - Nie znam kwoty - brzmia³a odpowied¼." ================= Typowe dla PiSich ignorantów nie wie za ile ale wie, ¿e "na pewno za godziw± kwotê"...

supertiumacz

10 październik 2018 10:30

W 2013 roku PKL sprzedane za 215 mln z³. A dzisiaj, po zaledwie 5 latach, odkupione za 524 mln z³. Nie, to oczywi¶cie nie jest przekrêt, tu nikt nie krêci lodów. To interes ¿ycia. Do dla naszego dobra i za nasze pieni±dze.

zet59

10 październik 2018 10:26

super interes dla pañstwa, sprzedali za 250mln odkupili za 500mln i teraz wszyscy bêd± to okradaæ od sprz±taczki po prezesa a ile stanowisk dla pisiorów, prezes, 10 wiceprezesów, dyrektorzy wicedyrektorzy kolejnych oddzia³ów setki nierobów

Zaloguj siê Skomentuj

10 październik 2018 10:20

Aby oceniæ lub

jzd

10 październik 2018 10:17

A kiedy budowa centralnego portu przesiadkowego dla wszystkich kolejek linowych w europie

remo29

10 październik 2018 10:46

Ju¿ t³umaczê: Nie wiem ile zap³acili¶my, nie interesuje mnie to, to nie moje pieni±dze, swoje pieni±dze przepisa³em na ¿onê, mo¿ecie mi nagwizdaæ.

Maria Micha³owska

10 październik 2018 10:15

Czyli za nasz± kasê, ale to nie nasza sprawa ile wyda³.