Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Kota se zamknij, a nie Solidarność". Wałęsa od rana zaciekle bronił Frasyniuka

14 luty 2018 11:33
52 17

Władysław Frasyniuk usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności osobistej dwóch policjantów na służbie. Po tym, jak został doprowadzony i przesłuchany w prokuraturze w Oleśnicy, zwolniono go do domu. Rano Frasyniuk został zatrzymany przez policję we Wrocławiu i dowieziony do prokuratury.

Wcześniej dwukrotnie, mimo wezwania, nie stawił się w warszawskiej prokuraturze - 12 stycznia i 1 lutego.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
Stefan Burczymucha

14 luty 2018 11:39

"Kota se zamknij" hahaha dobre. Ale co jarek będzie ruchał jak se kota zamknie buhahaha

Oceniono 12 razy

14 luty 2018 11:38

Inicjatywa ustawodawcza : każdy pisowski płatny troll wykopie tyle ton węgla ile postów napisał. Gołymi łapami.

pini111

14 luty 2018 11:38

Kot ma immunitet.

Oceniono 6 razy

14 luty 2018 11:37

Kaczyński to mdły, oślizły, zakompeksiony gnomik. Aresztowaniem tym dowiódł, że on i jego żałośni poplecznicy stoją dokładnie w tym samym miejscu, co kiedyś ZOMO.

kemor234

14 luty 2018 11:37

Gdyby "rząd" nie wydawał nie konstytucyjnych uchwał, to żadnej "winy" Pana Frasyniuka by nie było.

Oceniono 8 razy

14 luty 2018 11:36

Chłopcy z Targówka i ze Śródmieścia Pomnijcie Jarka co stan ten przespał Ludzi łapali, w ludzi strzelali Jarek Kaczyński spał! ************* Gdy w telewizji brak teleranka Gdy na górników czeka łapanka W wygodnym łożu , na Żoliborzu Jarek Kaczyński spał ************* Jeden zraniony, drugi zabity Krew się polała grudniowym świtem A tam w łóżeczku, na poduszeczce Jarek Kaczyński spał! ************* Gdy w kinie „Moskwa” film o Wietnamie Jarosław woli drzemać przy mamie Na prawym boku, w ciepłym półmroku Jarek Kaczyński spał! ******** Już Kuroń leży na styropianie bo go pobili zomowskie dranie Drżą robotnicy, a on w szlafmycy! Jarek Kaczyński spał! ******** Nie płaczcie dzieci, płakać nie warto W miękkiej piżamie, z różową kokardą. Za chleb, za wolność, za nową Polskę Jarek Kaczyński spał!

Zaloguj siê Skomentuj

14 luty 2018 11:36

Aby oceniæ lub

kemor234

14 luty 2018 11:36

Gdyby "rz±d" nie wydawa³ nie konstytucyjnych uchwa³, to ¿adnej "winy" Pana Frasyniuka by nie by³o.

Oceniono 1 raz

14 luty 2018 11:35

Ehhhh, żenujące. Byle więcej lajków. #praworzadnosc #dobrazmiana

mushkaplooyka

14 luty 2018 11:35

Kaczyñski to md³y, o¶liz³y, zakompeksiony gnomik. Aresztowaniem tym dowiód³, ¿e on i jego ¿a³o¶ni poplecznicy stoj± dok³adnie w tym samym miejscu, co kiedy¶ ZOMO.

Oceniono 7 razy

14 luty 2018 11:34

PiS stoi tam gdzie ZOMO. Czy Piotrowicz będzie oskarżał?

lubicz56

14 luty 2018 11:34

Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa. Mahatma Gandhi Obywatelskie nieposłuszeństwo (civil disobedience) – celowe działanie łamiące konkretne przepisy prawne w imię przekonania, że owe przepisy rażąco naruszają wartości istotne dla stosującego nieposłuszeństwo obywatelskie – połączone ze świadomością możliwości poniesienia negatywnych konsekwencji prawnych. Wiki „Nieposłuszeństwo obywatelskie jest niezaprzeczalnym prawem każdego obywatela. Rezygnując z niego przestaje się być człowiekiem.“ Mahatma Gandhi

yamxyz

14 luty 2018 11:34

W.Frasyniuka skuæ jak gro¼nego przestêpcê, a córeczkê-nacjonalistkê radnej pisssowskiej, agresywnie rzucaj±cej siê na policjantów usi³uj±cych j± spacyfikowaæ za zak³ócenia legalnej demonstracji - przes³uchaæ w charakterze poszkodowanej i sprawê umorzyæ!!! Mafia pissslamska rz±dzi - jak d³ugo jeszcze? Wszystkie zwierzêta s± równe - ale ¶winie bardziej????

lubicz56

14 luty 2018 11:34

Ka¿dy, kto podporz±dkowuje siê niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialno¶æ za to wszystko, co jest tego konsekwencj±. Tote¿, je¿eli prawo i sprawiedliwo¶æ s± w konflikcie, musimy wybraæ sprawiedliwo¶æ i niepos³uszeñstwo wobec prawa. Mahatma Gandhi Obywatelskie niepos³uszeñstwo (civil disobedience) – celowe dzia³anie ³ami±ce konkretne przepisy prawne w imiê przekonania, ¿e owe przepisy ra¿±co naruszaj± warto¶ci istotne dla stosuj±cego niepos³uszeñstwo obywatelskie – po³±czone ze ¶wiadomo¶ci± mo¿liwo¶ci poniesienia negatywnych konsekwencji prawnych. Wiki „Niepos³uszeñstwo obywatelskie jest niezaprzeczalnym prawem ka¿dego obywatela. Rezygnuj±c z niego przestaje siê byæ cz³owiekiem.“ Mahatma Gandhi

balajanek

14 luty 2018 11:34

PiS stoi tam gdzie ZOMO. Czy Piotrowicz bêdzie oskar¿a³?

antoszek22

14 luty 2018 11:33

a co na to zatrzymanie powiedzia³a amasadorowa wolno¶ci umys³owej pani Julia Przy³ebska ? czy moze co¶ o równo¶ci obywateli wobec prawa tak¿e tych co zostali mianowani na stanowisko sêdziego przy pomocy sfa³szowanych uchwa³ sejmowych ?

polakadam

14 luty 2018 11:33

Ch³opcy z Targówka i ze ¦ródmie¶cia Pomnijcie Jarka co stan ten przespa³ Ludzi ³apali, w ludzi strzelali Jarek Kaczyñski spa³! ************* Gdy w telewizji brak teleranka Gdy na górników czeka ³apanka W wygodnym ³o¿u , na ¯oliborzu Jarek Kaczyñski spa³ ************* Jeden zraniony, drugi zabity Krew siê pola³a grudniowym ¶witem A tam w ³ó¿eczku, na poduszeczce Jarek Kaczyñski spa³! ************* Gdy w kinie „Moskwa” film o Wietnamie Jaros³aw woli drzemaæ przy mamie Na prawym boku, w ciep³ym pó³mroku Jarek Kaczyñski spa³! ******** Ju¿ Kuroñ le¿y na styropianie bo go pobili zomowskie dranie Dr¿± robotnicy, a on w szlafmycy! Jarek Kaczyñski spa³! ******** Nie p³aczcie dzieci, p³akaæ nie warto W miêkkiej pi¿amie, z ró¿ow± kokard±. Za chleb, za wolno¶æ, za now± Polskê Jarek Kaczyñski spa³!