Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Kpt. Tadeusz Terlikowski nie żyje. Z Dywizjonem 303 walczył w Bitwie o Anglię oraz w Normandii

7 sierpień 2018 16:54
75 9
Kpt. Tadeusz Terlikowski nie żyje. Z Dywizjonem 303 walczył w Bitwie o Anglię oraz w Normandii

Tadeusz Terlikowski urodził się w 1917 roku w Bacewiczach na terenie obecnej Białorusi. Do wojska wstąpił przed wybuchem drugiej wojny światowej. Od 1937 roku służył w 13. Eskadrze I Pułku Lotniczego na Okęciu w Warszawie. Walczył w obronie Polski od pierwszych dni wojny. Był zmuszony ewakuować się z ojczyzny. Przedostał się do Francji, gdzie zasilił szeregi 145. Polskiego Dywizjonu w Lyonie. Po kapitulacji Francji przeniósł się do Wielkiej Brytanii i trafił do Dywizjonu 303. Brał udział w bitwie o Anglię oraz inwazji na Normandię.

Po wojnie Tadeusz Terlikowski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Przez lata działał w wielu polonijnych organizacjach, w tym w Kongresie Polonii Amerykańskiej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
ps11111ps

8 sierpień 2018 13:41

Hej. Nie wiecie gdzie mo¿na kupiæ jakie¶ synogralice? Chcialem z³o¿yæ je ksiêdzu na ofiarê, ¿eby móg³ zrobiæ z nimi co mu Stary testament ka¿e. Ciekawe czy w Seminarium ucz± jak tê g³ówkê ¶ciskaæ by jej nie oddzieliæ? Ksiêga Kap³añska 5. "7. Je¿eli za¶ kto¶ jest tak ubogi, ¿e nie mo¿e przynie¶æ owcy, to jako ofiarê zado¶æuczynienia za grzech, który pope³ni³, przyniesie dwie synogarlice albo dwa m³ode go³êbie dla Pana, jednego jako ofiarê przeb³agaln±, drugiego jako ofiarê ca³opaln±. 8. Przyniesie j± kap³anowi, a ten ofiaruje najprzód tego go³êbia, który jest przeznaczony na ofiarê przeb³agaln±. ¦ci¶nie jego g³ówkê przy karku, ale jej nie oddzieli. 9. Potem pokropi ¶cianê o³tarza krwi± ofiary przeb³agalnej. Reszta krwi bêdzie wyci¶niêta na podstawê o³tarza. To jest ofiara przeb³agalna. 10. Drugiego go³êbia z³o¿y jako ofiarê ca³opaln± wed³ug zwyczaju. W ten sposób kap³an dokona przeb³agania za grzech, który tamten pope³ni³, i bêdzie mu odpuszczony."

pako19

7 sierpień 2018 16:58

Panie Bo¿e, nie o tego Terlikowskiego chodzi³o....

Sam Sliding

7 sierpień 2018 16:57

Szkoda, ¿e Tadeusz ...

loyer1

7 sierpień 2018 16:56

Cholera, nie ten Terlikowski...

norton2

8 sierpień 2018 16:45

Dlaczego ludzi WYBITNI tak szybko odchodz± ???????????? A kacza menda nie chce ?????????

Zaloguj siê Skomentuj

7 sierpień 2018 16:56

Aby oceniæ lub

koenzymq10

8 sierpień 2018 01:33

No niestety. Ale z 10 razy przeczyta³em imiê...i sie zasmuci³em.

wojtek2784

7 sierpień 2018 16:55

Ostatni, wspaniali rycerze ¿egnaj± siê z tym ¶wiatem zepsutym i ob³udnym. Obecni piloci wykonuj± polecenia globalnych mocarstw i dzia³aj± jak roboty bez serca i bez moralno¶ci

fctheduck

8 sierpień 2018 09:47

Wielki szacunek i kondolencje dla rodziny.