Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Lech Wa³êsa na Facebooku: Aresztowaæ ludzi w³adzy, w tym Rydzyka

17 lipiec 2017 04:28
46 0
Lech Wa³êsa na Facebooku: Aresztowaæ ludzi w³adzy, w tym Rydzyka

O. Tadeusz Rydzyk jest dyrektorem Radia Maryja oraz TV Trwam, a tak¿e prezesem zarz¹du fundacji Lux Veritatis.

Wczeœniej Wa³êsa zamieœci³ na Facebooku informacje o tzw. £añcuchach œwiat³a - protestach przeciwko reformie s¹downictwa autorstwa PiS, które odby³y siê w najwiêkszych polskich miastach 16 lipca.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0