Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Styl życia

Kategoria aktualności

 • Jutro spotkanie kierownictwa PiS ws. rekonstrukcji rządu

  2 listopad 2017 10:27 222

  - W piątek odbędzie się spotkanie kierownictwa partii, spotykamy się praktycznie co tydzień, zbierzemy się także w tym tygodniu. Zbliża się termin rekonstrukcji, zatem ten temat zostanie poruszony - powiedział polityk z kierownictwa partii. O tym, że w najbliższych dniach kierownictwo PiS spotka się ws. rekonstrukcji rządu, powiedział wcześniej w czwartek

 • Konsolidacja po�yczek. Wygodniej, ale nie zawsze taniej

  1 listopad 2017 20:20 216

  Do zast�pienia kilku kredyt�w jednym namawiaj� m.in. Credit Agricole (�Akcja konsolidacja") oraz mBank (�Z kredytem konsolidacyjnym dobrze si� sk�ada"). Credit Agricole obiecuje nie pobiera� prowizji, zaj�� si� formalno�ciami zwi�zanymi z przeniesieniem innych zad�u�e� i oferuje mo�liwo�� pozyskania dodatkowej got�wki. mBank zach�ca dodatkow� kwot� na dowolny

 • W�jcik o niepowo�aniu asesor�w: Dzia�anie KRS jest przeciwko spo�ecze�stwu

  31 październik 2017 19:10 220

  W poniedzia�ek wieczorem rzecznik Krajowej Rady S�downictwa Waldemar �urek poinformowa�, �e Rada postanowi�a nie powo�ywa� asesor�w s�dowych z listy przes�anej przez ministra sprawiedliwo�ci. "Wobec wszystkich 265 kandydat�w wyra�ono skuteczny sprzeciw" - zaznaczy�. Doda�, �e jest to spowodowane niespe�nianiem kryteri�w ustawowych. W�jcik we wtorek w TVN24 oceni

 • ZUS wyda� decyzje o świadczeniach dla dw�ch trzecich emeryt�w

  31 październik 2017 12:51 170

  Jak dowiedzia�a si� we wtorek PAP w Zak�adzie, od 1 pa�dziernika do pi�tku 28 pa�dziernika, ZUS wyda� 224,4 tys. decyzji emerytalnych. Wi�kszo�� decyzji wydano dla kobiet - 133 tys. (59,3 proc.) i 91,4 tys. (40,7 proc.) dla m�czyzn. Przeci�tna emerytura, wynikaj�ca z wydanych dotychczas decyzji o wyp�atach �wiadcze�, wynios�a dla kobiet 1 tys. 639 z� i 57 gr., a dla m�czyzn

 • Gwardia Cywilna w siedzibie katalo�skiej policji

  31 październik 2017 12:08 171

  - Przeprowadzamy kontrol� komunikacji (katalo�skiej policji - przyp. red.) Mossos d'Esquadra z dnia nielegalnego referendum" w Katalonii - powiedzia� rzecznik Gwardii Cywilnej. Wed�ug agencji EFE, kt�ra powo�uje si� na �r�d�a policyjne, funkcjonariusze szukaj� nagra� wewn�trznych rozm�w cz�onk�w Mossos d'Esquadra z ich prze�o�onymi w dniu g�osowania

 • Lokaty bankowe: Polacy odpuścili 1 mld z� zysk�w

  31 październik 2017 11:12 169

  Banki wyp�aci�y w 2016 r. gospodarstwom domowym 7,29 mld z� odsetek od lokat i rachunk�w oszcz�dno�ciowych - wynika z danych KNF. Urz�d podaje w uj�ciu miesi�cznym koszty odsetkowe bank�w, ale obejmuj� one ��cznie depozyty detaliczne i klient�w korporacyjnych. To zniekszta�ca obraz, gdy� lokaty firmowe zazwyczaj s� znacznie wy�ej oprocentowane od depozyt

 • "Puigdemont nie uciek� z Barcelony"

  31 październik 2017 10:21 163

  - Nie uciek� z Barcelony - zapewni� Bekaert we flamandzkim radiu. Doda�, �e Puigdemont "ma prawo" przebywa� w Belgii. Pytany o to, czy by�y szef katalo�skich w�adz b�dzie pr�bowa� otrzyma� azyl w Belgii, prawnik powiedzia�, �e "wszystkie drzwi s� otwarte", ale "na razie nie podj�to �adnych decyzji". Przyzna�, �e nie jest jasne, czy takie starania zako�czy�yby si� sukcesem

 • Włochy: S. Berlusconi podejrzany o zlecenie mafijnych zamachów bombowych w 1993 roku

  31 październik 2017 10:08 176

  Podstawą do ponownego rozpoczęcia śledztwa są podsłuchane rozmowy mafijnego bossa Giuseppego Graviano, odsiadującego karę dożywocia w więzieniu w Ascoli Piceno. Gangster, który był sprawcą tych zamachów, mówił innemu osadzonemu o bliskich kontaktach z Berlusconim. Prokuratura podejrzewa, że Berlusconi zlecił te zamachy, bo zależało mu na zwiększeniu

 • Kardyna� Nycz: Halloween jest niechrześcija�skie, to spos�b na zape�nienie pustki

  31 październik 2017 06:32 172

  Te wszystkie pochody ludzi przebranych za �wi�tych, kt�re przechodz� ulicami miast 29 listopada, to pi�kny powr�t do zwyczaju kultu �wi�tych. Nie chcia�bym tego nazywa� "odtrutk�" na Halloween, ale jednym ze sposob�w na dotarcie z tradycj� do dzieci i m�odzie�y. Wykorzystajmy to, �e dzieci lubi� si� przebiera� i uczestniczy� w zabawach, �eby przybli

 • Media na Wyspach o skandalu seksualnym w brytyjskim parlamencie

  30 październik 2017 15:17 174

  Pierwsze informacje o zjawisku pojawiły się w ubiegły czwartek w tabloidzie "The Sun", który zapowiadał, że politycy "powinni się bardzo bać" po tym, gdy asystentki i dziennikarki pracujące w Westminsterze założyły grupę na komunikatorze WhatsApp, gdzie wymieniają się informacjami o przypadkach molestowania seksualnego ze strony ministrów i posłów. W weekend