Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zdjęcia, video

10:19 Marek Niewiedział i jego uczniowie w "Five o'clock"

124

Styl życia

Kategoria aktualności

 • Bogaci lepiej oceniaj± swoje ¿ycie mi³osne

  28 styczeń 2014 08:25 397

  Osoby maj±ce wy¿szy status spo³eczno-ekonomiczny oceniaj± swoje ¿ycie seksualne jako bardziej satysfakcjonuj±ce – potwierdzaj± najnowsze badania hiszpañskie. Prawid³owo¶æ ta dotyczy zw³aszcza kobiet – informuje pismo „Annals of epidemiology”. Do takich wniosków doszli badacze z Agencji Zdrowia Publicznego w Barcelonie, którzy analizowali dane zebrane

 • Maj± miliony, ale boj± siê o ¿ycie

  27 styczeń 2014 10:25 475

  Domy najbogatszych to nie tylko naszpikowane luksusami rozleg³e przestrzenie, gara¿e pe³ne aut najbardziej presti¿owych marek czy komfortowe strefy wypoczynku. Wiele z nich to równie¿ prawdziwe fortece – takie, które ochroni± krezusa oraz jego dobytek przed wszelkim niebezpieczeñstwem. Niektóre z takich twierdz gwarantuj± nie tylko asekuracjê przed z³odziejami

 • Wygra³ 40 mln dolarów i wszystko rozda³

  14 styczeń 2014 11:07 561

  Podobne historie na wiele osób dzia³aj± inspiruj±co. Nagle okazuje siê bowiem, ¿e w zdominowanym przez pieni±dze ¶wiecie znajduje siê kto¶, komu na nich a¿ tak bardzo nie zale¿y. I tak w³a¶nie mo¿na pokrótce opisaæ przypadek pochodz±cego z Kanady Toma Crista – mê¿czyzny, który wygra³ na loterii 40 milionów dolarów (ponad 120 milionów z³otych), a potem

 • ¯ó³ty kostium Bruce’a Lee wart 50 tys. dolarów?

  9 grudzień 2013 12:33 439

  Wszyscy fani Bruce’a Lee doskonale kojarz± jego ¿ó³ty kostium pochodz±cy z filmu „Gra ¶mierci”. Z pewno¶ci± wiele osób marzy o takiej pami±tce po s³awnym mistrzu sztuk walki. Wspomniane ubranie ma trafiæ na aukcjê w Hong Kongu, oczekiwana cena to 48,5 tys. dolarów. G³ówny bohater, grany przez Bruce`a Lee w filmie „Gra ¶mierci” mia³ upozorowaæ swoj± ¶mieræ

 • Na czym oszczêdzaj± bogaci?

  31 styczeń 2013 12:47 777

  Jak ¶wiat ¶wiatem, niezale¿nie od systemu politycznego, po³o¿enia geograficznego, czynników kulturotwórczych, spo³eczno¶æ ludzka wykszta³ci³a mechanizmy, które wspomagaj± bogacenie siê zamo¿nym. Tak dzia³a system, choæ co jaki¶ czas pojawiaj± siê na ró¿nej ma¶ci piêknoduchy, rewolucjoni¶ci próbuj±cy zmieniæ porz±dek rzeczy, efekt zawsze jest ten sam - eksperyment

 • Oni mieli na kontach fortuny!

  18 styczeń 2013 10:10 824

  Filmowi bogacze, których wielozerowe maj±tki stanowi± wyt³umaczenie finansowania najbardziej spektakularnych projektów, rozbudza³y wyobra¼niê widzów niemal od pocz±tków istnienia kina.Przedstawiamy subiektywn± listê najbogatszych z nich. Eddie Murphy w filmie "Ksi±¿ê w Nowym Jorku" gra afrykañskiego ksiêcia, który próbuje znale¼æ w Nowym Jorku ¿onê. Styl ¿ycia Akeema

 • Dom to luksus, na który mog± sobie pozwoliæ nieliczni

  18 grudzień 2012 12:33 850

  Dom czy mieszkanie? To dylemat ludzi poszukuj±cych miejsca, w którym mo¿na zapu¶ciæ korzenie. Co bêdzie tañsze? Które z rozwi±zañ daje wiêksz± wolno¶æ, poczucie bezpieczeñstwa, pozwala na wiêksz± mobilno¶æ? Je¶li zapytaæ siê ekspertów, to stwierdz±, ¿e ka¿da z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Dla konsumentów czêsto decyduj±cym kryterium jest cena nieruchomo

 • Bogaci mog± prze¿yæ dzieñ koñca ¶wiata luksusowo

  13 grudzień 2012 12:36 869

  jacy bogaci,,by³em rok temu w Meksyku- Rivera Maya,,Koszt 970GBP na 2 tyg, hotel RIU i nie jestem bogaty,,pracuje w sieci supermarketów,jeste¶my szczê¶liwi,,wolni od polityki Tuska , Kaczora i innych krêtaczy--mamy bezstresow± pracê,,¿ycie- trzeba tylko dokonaæ wyboru---¿yæ jak szczur w Polsce i goniæ na groszem,,czy ¿yæ jak cz³owiek,,wiedz±c ¿e starczy