Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Styl życia

Kategoria aktualności

 • USA: zmarł Chuck Berry

  18 marzec 2017 23:07 74

  Chuck Berry urodził się w Saint Louis w USA. Był kompozytorem piosenek, wokalistą i gitarzystą. W 2003 roku został umieszczony na 6. miejscu listy 100 największych gitarzystów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". Najbardziej znane przeboje Chucka Berry'ego to: "Roll Over Beethoven","Back in the U.S.A.", "Johnny B. Goode", "Rock and Roll Music" i "You Never

 • Micha³ Szczerba: PiS nie daje zgody na mój udzia³ w programie w Polskim Radiu

  17 marzec 2017 12:02 65

  "Nie tylko TVP Info. Dziœ wydawca radiowej Jedynki poinformowa³, ¿e nie mogê byæ w niedzielnej debacie, bo PiS nie wyra¿a zgody na mój udzia³" - napisa³ na Twitterze Szczerba. W ubieg³ym tygodniu pose³ Platformy Obywatelskiej mia³ byæ goœciem w programie "Minê³a dwudziesta" w TVP Info. Wydawca programu wys³a³ do Szczerby SMS-a, w którym odwo³a³ zaproszenie

 • NIK sprawdzi, jak to by³o z frankami

  17 marzec 2017 12:02 73

  Prezes NIK podj¹³ decyzjê o przeprowadzeniu jeszcze w bie¿¹cym roku kontroli dzia³alnoœci organów pañstwa, m.in. Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego w zakresie ochrony klientów banków, którzy zaci¹gnêli tzw. kredyty frankowe. NIK w szczególnoœci bêdzie chcia³a przyjrzeæ siê skutecznoœci

 • Karol Bielecki przedłużył umowę z Vive

  16 marzec 2017 19:55 72

  - Łącznie spędziłem już w Kielcach dziesięć sezonów, a będę grał w zespole przez dwanaście lat. Cieszę się, że mogę jeszcze występować na parkiecie przez dwa sezony. Czuję się jeszcze na tyle mocny, żeby prezentować poziom, jakiego potrzebuje zespół Vive Tauron Kielce. Z dumą reprezentuję barwy tego klubu - powiedział Bielecki, cytowany przez oficjalną

 • Rosja zaka¿e wolnego handlu papierosami?

  16 marzec 2017 16:16 68

  Wed³ug agencji, jest to antynikotynowy program rozpisany na lata 2017-22 i póŸniej, którego celem jest zwalczenie u¿ywania tytoniu. Rosja zamierza go zakoñczyæ w 2035 roku ca³kowitym zakazem wolnego handlu wyrobami tytoniowymi. Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia zak³ada, ¿e w 2035 roku zaledwie 1 proc. Rosjan bêdzie pozostawa³o w szponach papierosowego na³ogu. Wczeœniejsze

 • Polska doceniana na targach w Cannes

  16 marzec 2017 14:58 69

  Goœæmi programu #RZECZoBIZNESIE byli Daniel Bienias - rozmowa Marcina Piaseckiego ze studia Rzeczpospolitej na targach nieruchomoœci MIPIM w Cannes oraz Krzysztof Kowalczyk i Robert Krool, z którymi rozmawia³ redaktor Micha³ Niewiadomski. Daniel Bienias, dyrektor zarz¹dzaj¹cy CBRE w Polsce: inwestorzy szukaj¹ w Polsce najlepszych budynków w centrach

 • Ukraiñcy wyjad¹ do Turcji bez paszportu

  16 marzec 2017 08:07 70

  Umowa zosta³a zawarta w czasie wizyty premiera Wo³odymyra Hrojsmana, przebywaj¹cego w Turcji na zaproszenie Binali'ego Yildirima. – Podpisaliœmy porozumienie, które pozwoli obywatelom obu krajów podró¿owaæ tylko na podstawie dowodu to¿samoœci – mówi premier Yildirim, cytowany przez cyfrowe wydanie dziennika Hurriyet Daily. Szef tureckiego rz¹du t³umaczy

 • Genera³ Skrzypczak: NATO patrzy na sytuacjê w armii

  16 marzec 2017 07:41 65

  We wtorek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mianowa³ gen. bryg. Wojciecha Marchwicê dowódc¹ komponentu Wojsk Specjalnych, a p³k. Mariusza Pawluka - dowódc¹ Jednostki Wojskowej GROM. Tego samego dnia dotychczasowy szef DKWS gen. bryg. Jerzy Gut postanowi³ odejœæ z wojska. To kolejna dymisja w polskiej armii. Sytuacjê komentowa³ w TVN24 genera

 • "Skup się zdrowy rozsądku i powiedz, jak możliwe jest to..."

  15 marzec 2017 20:49 84 1

  Skup się zdrowy rozsądku i powiedz, jak możliwe jest to, że wczorajszy wybitny sportowiec jest dzisiejszym wybitnym idiotą, że wczorajszy poeta przecudny, który wiersz piękny stworzył niejeden, ewolucji proces przeszedł żmudny i jest dzisiaj starym, wrednym zgredem. Powiedz wreszcie rozsądku, jak to jest i zjawisku temu poświęć chwilę, że sentymentalna

 • Raw Air: skoczkowie odrobią zaległości w Vikersund

  15 marzec 2017 17:55 69

  Wezmą w nim udział wszyscy zgłoszeni zawodnicy, nie będzie kwalifikacji i zostanie przeprowadzona tylko jedna seria - poinformowano w środę. Mimo że w Vikersund skoczkowie rywalizować będą na obiekcie mamucim, konkurs poprzedzi tylko jeden trening. Kwalifikacje do niedzielnych zawodów indywidualnych - według nowego programu - mają się odbyć w sobotę