Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Lublin: prezydent Krzysztof Żuk zakazał organizacji Marszu Równości

9 październik 2018 13:08
69 8
Lublin: prezydent Krzysztof Żuk zakazał organizacji Marszu Równości

W uzasadnieniu swojej decyzji prezydent Lublina powołał się na przepisy art. 14 ustawy "Prawo o zgromadzeniach", które mówi, że demonstracji można zakazać, jeśli zgromadzenie narusza przepisy lub może zagrażać życiu, zdrowiu ludzi albo mieniu.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk opublikował oficjalne oświadczenie na swojej stronie na Facebooku. Ogłosił, że poprosił Policję, aby ta wydała jednoznaczną opinię na temat tego, czy Marsz Równości w Lublinie i kontrmanifestacja mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
shtalman

10 październik 2018 00:01

¯uk to jest taka konstrukcja samochodowa z 1956 roku, która ju¿ spe³ni³a swoj± funkcjê, tak samo ja ten pan kryptogej z Lublina argumentuj±c zagro¿enie czymkolwiek w tym wypisdowie PiSowskim? ¦miechu warte, to g³êboka prowincja znana tylko z tego ¿e s±siedzi bezwstydnie przejêli mienie ¯ydów zamordowanych ma Majdanku

Zaloguj siê Skomentuj

10 październik 2018 00:01

Aby oceniæ lub

pysio62

9 październik 2018 13:12

Bledna decyzja, pewnego rodzaju precedens, nie liczac skandalicznej decyzji Lecha Kaczynskiego jako prezydenta Warszawy.

jackmike

9 październik 2018 13:12

Marsz Równo¶ci i tak siê odbêdzie, poniewa¿ do pokojowego zgromadzenia nie jest wymagana ¿adna zgoda. Wystarczy zawiadomienie, a to zosta³o z³o¿one w stosownym terminie :) Prezydencik swoim nielegalnym zakazem mo¿e sobie ty³ek podetrzeæ.

pszczolkaprezesa

9 październik 2018 13:11

No jak móg³by zgodziæ siê na Marsz Równo¶ci. Przecie¿ on z rasy panów, pierwszy sort! A tu z takimi bredniami startuj± do niego - marsz równo¶ci?! We ³bach tym LGBT siê poprzewraca³o?

Konrad Pirek

9 październik 2018 13:11

Prezydent z PO ;) Chyba Gazeta zapomnia³a podaæ ten drobny szczegó³ ;)

xynat

9 październik 2018 13:10

Policmajstry wystraszali siê wpisów na faszystowskich forach? To doopy a nie policjanci. Po to maj± pa³ki, paralizatory i broñ g³adkolufow± aby nie dopu¶ciæ do zadymy. Po prosty pis-licja ma takie wytyczne a samej góry aby nie dopuszczaæ do zgromadzeñ, które nie podobaj± siê czarnej mafii.

j1200

9 październik 2018 13:09

jak faszystowskie byd³o z ONR maszeruje w zas³oniêtych chustami ryjach i wykrzykuje faszystowskie has³a, to zagro¿enia owadzi prezydent nie widzi, ale jak pokojowa grupa chce sobie przej¶æ, to ju¿ owszem.