Pogrzeb ¯o³nierzy Wyklêtych Niez³omnych na „£±czce”

27 wrzesień 2015 18:29

19 0

Pogrzeb ¯o³nierzy Wyklêtych Niez³omnych na „£±czce”

Minister Wojciech Kolarski wzi±³ w niedzielê udzia³ w pañstwowych uroczysto¶ciach pogrzebowych Ofiar terroru komunistycznego odnalezionych w kwaterze „£” Cmentarza Wojskowego na Pow±zkach w Warszawie. Uroczysto¶æ pochówku w Panteonie-Mauzoleum na „£±czce” kilkudziesiêciu zidentyfikowanych ¯o³nierzy Wyklêtych, poprzedzi³a Msza ¶wiêta na Placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, któr± koncelebrowa³ Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

,,Jako Prezydent Rzeczypospolitej w imieniu ca³ego narodu polskiego pochylam czo³o w ho³dzie dla poleg³ych i zamordowanych ¿o³nierzy drugiej konspiracji. Sk³adaj±c ich doczesne szcz±tki w panteonie-mauzoleum, niepodleg³a Polska wype³nia chrze¶cijañsk± powinno¶æ i – choæ w niewielkiej czê¶ci – sp³aca...

Czytaj więcej

Do kategorii strony

Loading...