Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Masz banknot 500 z³? Mo¿esz na nim dobrze zarobiæ

27 luty 2017 09:46
299 5
Masz banknot 500 z³? Mo¿esz na nim dobrze zarobiæ

Nowy banknot 500 z³ wszed³ do obiegu 10 lutego br. Zarz±dzenie prezesa NBP wprowadzaj±ce je do obrotu nowe banknoty zak³ada³o emisjê do 50 milionów sztuk. To bardzo ma³o – jak wynika z danych NBP, drugich „najrzadszych” banknotów – o nominale 20 z³ – jest w obiegu dwukrotnie wiêcej.

Nic dziwnego, ¿e banknoty 500 z³ ciesz± siê du¿ym zainteresowaniem kolekcjonerów, 10 lutego w Narodowym Banku Polskim po nowy nomina³ ustawia³y siê d³ugie kolejki. Teraz niektóre z banknotów trafiaj± na aukcje internetowe. Oferty opiewaj± zwykle na ok. 535-570 z³, choæ zdarzaj± siê i takie na 750 z³...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 5
Zaloguj siê Skomentuj

27 luty 2017 09:47

Aby oceniæ lub

Oceniono 4 razy

27 luty 2017 09:47

Ja z wnioskiem formalnym. Dlaczego na banknocie nie widnieje facjata prezesa? Nalezy udupic prezesa PWPW!

Oceniono 2 razy

27 luty 2017 09:47

Nie róbcie ludziom wody z mózgu. W przypadku banknotów obiegowych, warto¶æ kolekcjonersk± a tym samym wy¿sz± ni¿ nomina³ cenê mog± mieæ jedynie banknoty o nietypowym numerze serii, np. 7 takich samych cyfr pod rz±d czy banknot zaczynaj±cy lub koñcz±cy jaki¶ mniej czy bardziej "okr±g³y" numer. Albo banknoty z jakiej¶ serii opatrzonej przypadkowa i nie zauwa¿on± wcze¶niej wad±, np. w postaci braku jakiego¶ rysunkowego detalu.

geminix

27 luty 2017 09:46

hehe, kup banknot 500 z³ na allegro za 750 i dostaniesz go ... przelewem na konto :)

Oceniono 4 razy

27 luty 2017 09:46

Ten za 750 z³ to ma po prostu ciekaw± seriê (AD000999), ot i ca³a tajemnica. Widywa³em ju¿ zwyk³e 10-z³otówki z jakiej¶ tam bardzo rzadkiej serii za.... nie pamiêtam, czy setki, czy co¶ ponad 100, no ale drogo w ka¿dym razie.