Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Miller o obchodach 100-lecia niepodległości. "Biedna Polska Ludowa stworzyła tysiąc szkół"

9 listopad 2018 06:52
68 9

Zamieszanie wokół 11 listopada i jednocześnie obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier Leszek Miller.

Jak dodał, "marsz przejdzie i minie, niezależnie od tego, co się tam zdarzy".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
eler1

9 listopad 2018 06:59

Nic doda nic uj±æ. My mamy setki ¿enuj±cych pomników i ulic "najwybitniejszego polityka stulecia, ojca wspó³czesnej niepodleg³o¶ci" Wszystko siê nazywa albo Lecha Kaczñskiego albo Jana Paw³a II. Nikt nie pamiêta , ¿e na nasz± niepodleg³o¶æ z³o¿y³y siê trudne uwarunkowania historyczne i spo³eczne tamtego okresu ; nic nie by³o tylko bia³e ale to wymaga wiedzy historycznej a nie oklepanych chwytliwych sloganów . Jest wiêc k³opot aby o tym mówiæ przy okazji ¶wiêtowania i nie do¶æ, ze nic na tê okoliczno¶æ nie zostawimy aby t± rocznicê i tamtych ludzi upamiêtniaæ. najlepiej napisaæ now± historiê ( w koñcu teraz nawet w szkole historii jest tylko jedna godzina a religii dwie a nawet trzy w tygodniu) i to siê w³a¶nie na naszych oczach w bezczelny sposób dzieje.

zdziwiony1980

9 listopad 2018 06:58

PiS realizuje program 100 pomników Lecha Kaczyñskiego, zamiast 100 szkó³ na 100 lecie odzyskania niepodleg³o¶ci.

state77

9 listopad 2018 06:57

PiS na 100-lecie zaoferowa³ policjantom 1000+ To jest gest, a ¿e maj± chroniæ 100.000 nazioli to siê dowiedz± na miejscu.

grundol1

9 listopad 2018 06:56

To jest w³a¶nie niebywa³e. Partia która tak bardzo akcentuje swój narodowy charakter i patriotyzm kompletnie spartaczy³a obchody 100-lecia niepodleg³o¶ci. I to w momencie gdy te obchody mog³y byæ dla nich trampolin± do niedawnych wyborów i dwóch nastêpnych w przysz³ym roku. Ich nieudolno¶æ jest zdumiewaj±ca.

Zaloguj siê Skomentuj

9 listopad 2018 06:55

Aby oceniæ lub

fakiba

9 listopad 2018 06:54

Teraz pod patronatem pis odbêdzie siê marsz i w dodatku nie ich tylko narodowców

glencok

9 listopad 2018 06:53

zazwyczaj mdli mnie jak s³yszê "a za PRLu to potrafili...", ale tu Miller s³usznie zwraca uwagê, ¿e nawet dziadowska socjalistyczna Polska potrafi³a wa¿n± datê uczciæ czym¶ wymiernym co faktyczni funkcjonuje w pamiêci tych którzy pamiêtaj± komunê, a Polska pod rz±dami pisu po prostu rozpieprzy 250 milionów z³otych nie wiadomo na co

justas32

9 listopad 2018 06:52

100 rozbitych limuzyn na 100 lecie Niepodleg³o¶ci - ten symbol zostanie w naszych g³owach na zawsze ...

okalina

9 listopad 2018 06:52

Zgadzam siê z Millerem w 100 %.