Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Mosul w koñcu wyzwolony z r±k Pañstwa Islamskiego

10 lipiec 2017 06:51
148 4
Mosul w koñcu wyzwolony z r±k Pañstwa Islamskiego

W niedzielê telewizja iracka pokaza³a, jak ¿o³nierze si³ specjalnych zatknêli flagê pañstwow± na brzegu rzeki Tygrys, w rejonie mosulskiej starówki, gdzie broni³a siê ostatnia, jak oceniano, setka d¿ihadystów. Wed³ug wys³annika agencji Reuters wielu z nich w obliczu klêski rzuca³o siê prosto do rzeki.

Do Mosulu przylecia³ w niedzielê premier Hajder al-Abadi i pogratulowa³ swoim wojskom „wielkiego zwyciêstwa”. Wed³ug Al-D¿aziry bojownicy ISIS wci±¿ kontroluj± dwie ulice, ale to ju¿ ostatnie drgawki ISIS w Mosulu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 4
manka

10 lipiec 2017 06:55

Nad sunnickim Mosulem wyzwoliciele zawiesili flagi szycie. Jessmy back to square one.

redoktor

10 lipiec 2017 06:54

Ciekawe, kiedy nasz± dobr± zmianê siê uda wyeradykowaæ.

med555

10 lipiec 2017 06:53

Ws tzw wojny z terroryzmem jeste¶my nieustannie ok³amywani. Ca³y czas pokazuje siê, ¿e USA jest przeciw ISIS. Jednak gdy sprawie dok³adniej siê przyjrzeæ okazujê siê ona wygl±daæ zgo³a inaczej. Za kurtyn± dziej± siê dziwne rzeczy. Tzw Bia³e He³my, które okaza³y siê byæ obcinaj±cymi g³owy przebierañcami z AlQaidy s± finansowane przez USA i GB. Mo¿na to zobaczyæ w dokumencie na Youtube ("Ca³a prawda o Bia³ych He³mach i tzw. Aktywistach w Syrii"), Arabia Saudyjska wspiera bezpo¶rednio wszystkie terrorystyczne grupy wahabickie z AlKaid± i ISIS na czele. Izrael przyjmuje, co oficjalnie podano, rannych islamistów z AlQaidy do swoich szpitali. Co dzieje siê nieoficjalnie - Bóg raczy wiedzieæ. Izraelowi i koalicji zachodniej oraz Arabii Saudyjskiej wydaje siê zale¿eæ na ca³kowitej destabilizacji tego regionu. Dopóty dopóki CIA, Izrael i Arabia Sudyjska bêd± wspieraæ ISIS oraz AlQaidê finansowo, logistycznie i dostarczaæ im broñ, ten krwawy teatr re¿yserowany wg zasady dziel i rz±d¼ bêdzie trwa³. Ci naiwni, którzy s±dz±, ¿e zwariowa³em powinni w³±czyæ krytyczne my¶lenie i ograniczyæ czerpanie wiadomo¶ci z mediów mainstreamowych. Wikileaks maj±ce wiele materia³u na ten temat, sygnalizatorzy z CIA tacy jak Robert David Steele, uczciwi politycy tacy jak amerykañska kongresmenka Tulsi Gabbard, niezale¿ni i do¶wiadczeni dziennikarze tacy jak mieszkaj±cy w Damaszku brytyjczyk Tom Duggan czy John Pilger , Eva Bartlett, Udo Ulfkotte i inni jak tak¿e wiele portali nie maj±cych nic wspólnego z mainstreamowymi fake-news-mediami dostarcza wystarczaj±co wiele info i dowodów na to jak jeste¶my nieustannie ok³amywani ws tzw wojny z terrorem i sytuacji na Bliskim Wschodzie w imiê wyj±tkowo podejrzanej agendy politycznej.

ixi

10 lipiec 2017 06:52

By³oby dobrze gdyby do ¶wiadomo¶ci wielu w Polsce dotar³o, ¿e to muzu³manie walcz± i niszcz± bandytów z ISIS. To muzu³manie ponosz± najwiêksze ofiary w tej walce. Np. irackie si³y specjalne straci³y 40% stanu przy wyzwalaniu Mosulu.