Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Czy naprawdę wiesz, co jesz? Kupujemy coraz więcej sfałszowanego jedzenia

10 maj 2018 18:40
74 10
Czy naprawdę wiesz, co jesz? Kupujemy coraz więcej sfałszowanego jedzenia

Sfałszowane jedzenie to aż 20 proc. całego rynku – tak rachuje Polska Federacja Producentów Żywności. I podaje, że w 2017 roku wydaliśmy na nie o 2,4 mld więcej niż rok wcześniej.

Fałszowanie jedzenia staje się coraz popularniejsze, ponieważ brakuje sposobów do walki z tym procederem. Jak podkreśla Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, urzędnicy sprawdzają żywność, ale tylko tą pochodzącą z legalnych źródeł produkcji. Tymczasem na rynek trafia cor...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
aboco68

5 październik 2018 21:43

ple ple ple, a gdzie s± fakty? czemu nie napiszecie jakie jedzenie, jaki producent i jaki sklep

num10

5 październik 2018 21:41

polska - kraj z³odziei i to pod rz±dami PIS, no no, jak to mo¿liwe, to przecie¿ prawi i sprawiedliwi ludzie hahaa, no tak, s± tacy sami jak PO tylko ryje inne (a w³a¶ciwie czê¶æ ta sama te¿)

franclajn

5 październik 2018 21:43

Na dobr± sprawê wiêkszo¶æ ¿arcia w sklepach jest z³a. Gliniaste pieczywo, s do tego uwêdzone, obrzydliwie t³uste miêcho, zwane kie³bas± lub wêdlin± oraz sery twarde, które uginaj± siê jak opona. Twarogi, ale te drogie, s± jeszcze jadalne. Warzywa, owoce - to zalezy od pogody i czy mocno popryskane chemi±. Nie wiem, skad ten mit, ze polska zywnosc jest taka dobra?

wranek

5 październik 2018 21:36

Jako¶ producenci samochodów przyznaja sie do wpadek. I naprawa tysiecy aut wychodzi im na dobre. Ujawnienie cwaniaczków z sektora spozywczego tez by wysz³o na dobre rynkowi spo¿ywczemu. Nie ujawnianie, prowadzi do wniosku, ¿e nie ma sie co staraæ bo inni nie maj± skrupu³ów. Fa³szuj±cy wiêcej zarabiaj± i sa chronieni. Wiêc falszuje coraz wiêcej producentów. Czy to takie trudne do zrozumienia?

yuikowy

5 październik 2018 21:24

Dlaczego nie ma informacji kto fa³szuje? To by wystarczy³o bo klienci by przestali kupowaæ od takich producentów.

Dariusz Kêdzierski

5 październik 2018 21:13

Jak to czytam to mam wra¿enie ¿e pisz±cy jest dzieckiem, W Polsce inspekcja handlowa sprawdza producentów i widzi nieprawid³owo¶ci ale jak to w Polsce, nie wolo podawaæ producentów z³ego towaru. Policja ¿ywieniowa to idiotyzm, wystarczy podaæ który producent oszukuje ale dla Polskich urzêdników to jest zbyt trudne w Polsce jest kompletny idiotyzm.

W³adys³aw Hajduga

5 październik 2018 22:26

Od czego s± ludzie którzy bior± za to pieni±dze. Podawaæ do publicznej wiadomo¶ci ka¿dy przypadek fa³szowania ¿ywno¶ci. To najlepszy sposób na nieuczciwych producentów.

dziadekjam

5 październik 2018 20:54

"Fa³szowanie jedzenia staje siê coraz popularniejsze, poniewa¿ brakuje sposobów do walki z tym procederem. Jak podkre¶la Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów ¯ywno¶ci, urzêdnicy sprawdzaj± ¿ywno¶æ, ale tylko t± pochodz±c± z legalnych ¼róde³ produkcji." =================================================================== I na wuj sprawdzaj± skoro WSZELKIE GOOWNA jak "sól drogowa" czy "susz jajeczny" zosta³y przez nich uznane za NIESZKODLIWE...

Zaloguj siê Skomentuj

5 październik 2018 22:26

Aby oceniæ lub

Oceniono 5 razy

10 maj 2018 18:40

"Fałszowanie jedzenia staje się coraz popularniejsze, ponieważ brakuje sposobów do walki z tym procederem. Jak podkreśla Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, urzędnicy sprawdzają żywność, ale tylko tą pochodzącą z legalnych źródeł produkcji." =================================================================== I na wuj sprawdzają skoro WSZELKIE GOOWNA jak "sól drogowa" czy "susz jajeczny" zostały przez nich uznane za NIESZKODLIWE...