Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Naukowcy z Pentagonu szukają pod Kędzierzynem-Koźlem szczątków pilotów. 70 lat po wojnie

11 marzec 2018 10:55
93 8
Naukowcy z Pentagonu szukają pod Kędzierzynem-Koźlem szczątków pilotów. 70 lat po wojnie

W lipcu 1944 roku alianci przeprowadzili 16 nalotów na wybudowane przez Niemców w Blachowni Śląskiej pod Kędzierzynem Koźlem zakłady petrochemiczne, które produkowały syntetyczne paliwo na potrzeby niemieckiej armii.

Podczas nalotów Niemcy zniszczyli 29 alianckich samolotów. Do dzisiaj nie odnaleziono szczątków czterech załóg, których teraz szukają naukowcy z Pentagonu. Mają na to trzy tygodnie – podaje TVP 3 Opole.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
goldendeliceus

3 listopad 2018 16:23

W czasie nalotów odwo³ywane by³y lekcje w szkole: Poza Blachowni± (wówczas Heidebreck?) bombardowane by³y IG Farben Auschwitz. Ju¿ poza szko³± ogl±dali¶my wybuchy pocisków artylerii przeciwlotniczej, FLAK. O zagro¿eniu prze spadaj±ce od³amki, nie mieli¶my pojêcia.

zigzaur

3 listopad 2018 12:57

A tak na powa¿nie: Propaganda PRL tr±bi³a, jakoby wielkie zak³ady chemiczne np. w Kêdzierzynie, Policach, Blachowni itd. zbudowa³y komuchy. Otó¿ w rzeczywisto¶ci by³y to niemieckie zak³ady uwodorniania wêgla w celu produkcji ersatzu benzyny. To rzeczywi¶cie by³ ersatz benzyny, by³a w produkcji 10 x dro¿sza od benzyny normalnej a jej parametry cieplne by³y marne, co przek³ada³o siê na moc silników a w konsekwencji osi±gi pojazdów i samolotów. Zreszt± ju¿ pó¼nym latem 1943 Amerykanie zadali tej ga³êzi przemys³u takie straty, ¿e Niemcy nie byli w stanie prowadziæ operacji manewrowych (masowe ruchy du¿ych zmechanizowanych jednostek) a pierwsze w ¶wiecie odrzutowe my¶liwce sta³y na lotniskach z powodu braku paliwa. Innym niesamowicie deficytowym podczas tamtej wojny towarem by³y opony samochodowe. Niemcy polega³y na dostawach kauczuku z zajêtej przez Japoñczyków Malezji. Kauczuk dowozi³y statki pañstw neutralnych np. Hiszpanii, Szwecji czy Turcji (Witte i Christopulis krêcili interesy na po¶rednictwie). Przed bitw± pod Kurskiem Niemcy wykonali nalot na fabrykê opon w Gorki. Opony by³y deficytowe do tego stopnia, ¿e nawet w USA w³a¶ciciele prywatnych samochodów musieli pisaæ podania o zgodê na zakup opon. I w zwi±zku z tym taka zagadka: W O¶wiêcimiu Niemcy zbudowali wielk± fabrykê Buna, obecnie zak³ady O¶wiêcim-Dwory. Czê¶æ za³ogi by³a zakwaterowana w oddzielnym obozie Auschwitz III - Monowitz. Rotacja mieszkañców obozu by³a bardzo ma³a, widocznie wiê¼niów dobrze traktowano a szkolenie by³o czasoch³onne. Jeszcze ciekawsze jest to, ¿e fabryka ta zu¿ywa³a wiêcej energii elektrycznej ni¿ ca³y Berlin, wtedy czwarte co do wielko¶ci miasto ¶wiata. Pewne jest, ¿e podczas wojny stamt±d nie wyjecha³ ani jeden wagon kauczuku syntetycznego. Co tam naprawdê produkowano? Podczas tamtej wojny Amerykanie bombardowali te¿ obiekty na ziemiach polskich: port wojenny w Gdyni (bazy remontowe i o¶rodki szkolenia marynarzy u-bootów), zak³ady lotnicze w Mielcu i Rzeszowie a zw³aszcza fabrykê samolotów w Malborku. Tam produkowano znakomity my¶liwiec Focke-Wulf 190, niemieck± odpowied¼ na Spitfire. Po wojnie w resztkach tej fabryki za³o¿ono zak³ad produkcji wentylatorów przemys³owych Mawent. Widocznie wirniki produkowano na zachowanych i odbudowanych urz±dzeniach do produkcji ¶migie³. I w zwi±zku z tym taka ciekawostka. Pewien urodzony w Malborku ch³opak ukoñczy³ przyzak³adow± zawodówkê przy tej fabryce ale potem przeprowadzi³ siê do Mielca. Tam odkry³ talent pi³karski i zacz±³ graæ w tamtejszej Stali. Jego nazwisko: Grzegorz Lato, jeden z najlepszych polskich pi³karzy wszechczasów. W pewnym stopniu sw± karierê zawdziêcza Luftwaffe.

Zaloguj siê Skomentuj

3 listopad 2018 12:38

Aby oceniæ lub

szpulazwanyszpula

3 listopad 2018 12:38

Niech sprawdz± stare stodo³y lokalnych ch³opów. Mo¿e znajd± i ko¶ci i wraki. Ko¶ci mog± te¿ byæ zmieszane z betonem w fundamentach cha³up.

xynat

3 listopad 2018 13:41

No to dadz± im pisuary do wiwatu. Jak ci wstrêtni jankesi mogla bombardowaæ piastowski Kêdzierzyn.

MACIEKR76

3 listopad 2018 12:15

Dziadek Tuska cicho podlecia³ Zeppelinem i pod³o¿y³ im bomby w skrzyd³ach jak zatrzymali siê nad Ba³ykiem na lunch. Naukowcy polinusy z Antonem wszystko wyja¶ni± a nie naukowcy z Pentagramu.

0zatkaokakao0

3 listopad 2018 12:07

Nie oddawaæ wraków!! Powo³aæ komisjê ¿eby stwierdzi³a dlaczego samoloty zosta³y zaatakowane!!! Znale¼æ Niemców odpowiedzialnych za ataki!!! Antoni!!! Ojczyzna wzywa!!!

wagadudu

3 listopad 2018 14:26

Ciekawe, czy bêd± szukaæ te¿ szcz±tków ¿o³nierzy wyklêtych z NSZ, którzy razem z hitlerowcami uciekli na Zachód w 1945?