Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

NFZ zap³aci za leczenie stomatologiczne dzieci

16 maj 2017 07:46
101 0
NFZ zap³aci za leczenie stomatologiczne dzieci

W nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego resort rozszerza liczbê us³ug stomatologicznych, za które zap³aci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Projekt zak³ada m.in. lakowanie bruzd zêbów sta³ych u dzieci poni¿ej ósmego roku ¿ycia ³¹cznie z szóstkami, a do 14. roku ¿ycia – z siódemkami.

Z obliczeñ resortu zdrowia wynika, ¿e z leczenia stomatologicznego na NFZ korzysta 40 proc. wszystkich dzieci, a u po³owy z nich mo¿e wyst¹piæ koniecznoœæ zrobienia zdjêcia rentgenowskiego.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0