Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Niemiecka policja udaremniła porwanie polskiego dziecka na lotnisku Schoenefeld

7 sierpień 2018 15:50
58 8
Niemiecka policja udaremniła porwanie polskiego dziecka na lotnisku Schoenefeld

Do zdarzenia doszło w piątek na lotnisku Schoenefeld, jak czytamy w internetowym wydaniu "Tagesspiegla". Gazeta powołuje się na opublikowany właśnie komunikat policji federalnej (Bundespolizei).

Podczas kontroli dokumentów 38-letniego Polaka oraz jego dwuletniego syna policjanci stwierdzili, że dziecko poszukiwane jest polskim listem gończym. Z dokumentów wynikało, że sąd zakazał ojcu kontaktowania się z synem.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
krys58

8 sierpień 2018 08:18

List goñczy za 2-latkiem! Musia³ naprawdê narozrabiaæ w ¿³obku!!!!!

siwywaldi

7 sierpień 2018 15:55

Parê dni temu przekracza³em z 10-cio letnim, nosz±cym INNE nazwisko wnukiem granicê polsko-ukraiñsk±, czyli granicê Unii Europejskiej. I pies z kulaw± nog±, NIE zapyta³ nas o nasze wzajemne relacje. :-(

miniaga

7 sierpień 2018 15:54

Mi³oby by³o ¿eby autor nie przedrukowywa³ artyku³ów z innych gazet ale ruszy³ 4 litery i wykona³ jak±¶ pracê dziennikarsk± - np sprawdzi³ czy matka jest ju¿ powiadomiona, czy jedzie odebraæ dziecko itd.

Zaloguj siê Skomentuj

7 sierpień 2018 15:53

Aby oceniæ lub

alter95

7 sierpień 2018 15:53

Ehh kolejny biedak doprowadzony do najtrudniejszej dzecyzji w ¿yciu, nie pierwszy i nie osatni ojciec któremu utrudnia³o siê kontakty z dzieckiem. Stop dyskryminacji ojców!

kann2

7 sierpień 2018 15:52

I tak dobrze, bo po przeczytaniu tytu³u pomy¶la³am sobie, ¿e to jaka¶ Polka chcia³a do Polski wróciæ z dzieckiem, którego ojcem jest Niemiec, a czujna niemiecka Polizei nie pozwoli³a

cwisla

7 sierpień 2018 15:51

poskie s±dy z ojców bardzo ³atwo robi± przestêpców zakazuj±c im kontaktów z w³asnymi dzieæmi, ka¿dy pretekst jest dobry a wygoda mamusi i alimenty najwa¿niejsze. polski ojciec ma byæ przy porodzie, kapaæ dziecko karmic braæ na spacer , braæ urlop tacierzyñski ale jak siê amusie odwidzi lub po rozwodzie to ma szybko spierdlac od dziecka bo w tym kraju gdzie tak bardzo szala³a sprawiedliwo¶æ a s±dy szanowa³y konstytucje wszystkie konwencje antydyskryminacyjne jest zasada DZIECKO JEST W£ASNO¦CI¡ MATKI. Ojciec po rozwodzie który nie interesuje siê dzieæmi jest z³y, jeszcze gorszy ten który nie p³aci alimentów ale ju¿ najgorszy z najgorszych , wróg systemu NR 1 to ten który kocha swoje dziecko i chce go wychowywaæ , spêdzaæ z nim czas na podobnych zasadach jak matka.

Jerzy Ko³odziej

7 sierpień 2018 15:50

Jugendamt - sie zaopiekowa³ ,jedno s³owo a jako¶ tak dreszcze przechodz±