Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nowa terapia przy infekcjach lekoopornych

17 lipiec 2017 19:12
103 0

Wynalezienie antybiotyku by³o prze³omem w leczeniu infekcji bakteryjnych, ale teraz p³acimy za to wysok¹ cenê. Bakterie odpowiadaj¹ na nasz atak i opornoœæ antybiotykowa sta³a siê realnym, rosn¹cym problemem, zw³aszcza dotyczy to bakterii zaklasyfikowanych jako „Gram-ujemne". Posiadaj¹ one dwie b³ony komórkowe, które utrudniaj¹ przenikanie do ich wnêtrza substancji toksycznych. Jednym z takich drobnoustrojów jest Pseudomonas aeruginosa, choroba wywo³ana przez bakterie, które mog¹ prowadziæ do zapalenia p³uc.

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) postanowili stworzyæ nowe narzêdzia do walki z trudnymi infekcjami. Wzorowali siê na strategii wykorzystywanej przy leczeniu celowanym u pacjentów onkologicznych. Nanotechnologia ma tu wiêc zasadnicze znaczenie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0