Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nowe fakty ws. koszmaru w Izdebkach. Matka miała zeznać, że S. molestował kilkuletnie dzieci

4 grudzień 2018 21:15
120 10

- Codzienność, rutyna, która powtarzała się non-stop - tak jedna z sąsiadek mówi o męczarniach, które przechodziły dzieci z Izdebek.

W drugiej części reportażu na temat koszmaru z małej miejscowości nieopodal Krosna reporter "Uwagi!" ujawnia kolejne szokujące fakty. Jeden z jego informatorów zdradził, o czym matka dziesięciorga dzieci mówiła podczas zeznań na policji. - Ojciec praktycznie, tam było dziesięcioro, sypiał z tymi dzi...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
eryk2

4 grudzień 2018 21:19

Wg szko³y, kuratora i GOPS-u wszystko by³o tam tak ¶wietnie w rodzinie, ¿e a¿ dziwne, i¿ jeszcze ¿aden arcybiszkopt z epidiaskopu nie przyzna³ im dyplomu za wielodzietno¶æ, a Szyd³owa nie da³a medalu za wzorcowe wychowanie dzieci...

paseo

4 grudzień 2018 21:18

I to NIE imigranci,prawda polskie tumany ??To siê dzieje codziennie,ponad 200 gwaltow dziennie w Polsce,alem to nasze,polskie gwa³ty ,prawda ??

Miru Web

4 grudzień 2018 21:17

Mam wra¿enie ,¿e to nie jest odosobniony przypadek.Takich domów gdzie¶ na skrajach wsi jest sporo w rozpitej i zdemoralizowanej Polsce.Ogl±da³am dzisiaj ten program, brak jakiejkolwiek refleksji u tej baby ,o empatii nie wspomnê by³ pora¿aj±cy.Mo¿e wreszcie te stada urzêdasów rusz± ty³ki i zaczn± pracowaæ, a nie odhaczaæ pozycje w papierach.

rozterka47

4 grudzień 2018 21:17

" W rozmowie z dziennikarzem "Uwagi" Jarema powiedzia³a: - Wszystko by³o prowadzone bardzo dobrze. Z naszego o¶rodka by³a wspó³praca z rodzin±. Rodzina wspó³pracowa³a. Na pytanie, czy dzieciom ¿y³o siê dobrze w tym domu, odpowiedzia³a: - Uwa¿am, ¿e na swój sposób tak ) Czy oni wszyscy na tym Podkarpaciu s± walniêci ?

jerzytop

4 grudzień 2018 21:16

Już o PANISKU dzielnicowym co marzy mu się szybka ,dobrze płatna emerytura ani słowa . Przecież pani rzecznik twierdziła ,że ten ktoś też odwiedzał tą rodzinę . Okaże sie jak zwykle . Nikt nic nie widział ,nie słyszał i nie czuje się winny . Jak to jest ,że nawet nie można sprawdzic ,że rodzina ta kupowała w wiejskim sklepie wóde papieroch i mało jedzenia

Oceniono 1 raz

4 grudzień 2018 21:16

Jakie molestowal jakie molestowal WYPRASZAM SOBIE!!!.. dzieci lgnely i wciagaly drugiego czlowieka... postawmy pomnik temu swietemu czlowiekowi....

jerzytop

4 grudzień 2018 21:16

Ju¿ o PANISKU dzielnicowym co marzy mu siê szybka ,dobrze p³atna emerytura ani s³owa . Przecie¿ pani rzecznik twierdzi³a ,¿e ten kto¶ te¿ odwiedza³ t± rodzinê . Oka¿e sie jak zwykle . Nikt nic nie widzia³ ,nie s³ysza³ i nie czuje siê winny . Jak to jest ,¿e nawet nie mo¿na sprawdzic ,¿e rodzina ta kupowa³a w wiejskim sklepie wóde papieroch i ma³o jedzenia

Zaloguj siê Skomentuj

4 grudzień 2018 21:16

Aby oceniæ lub

jael53

4 grudzień 2018 21:16

To chyba ju¿ nie ma z³udzeñ, jak siê my¶li na Podkarpaciu.

hunkyyankee

4 grudzień 2018 21:15

I tak ¿yj± piñcetplusy. Dziêkujemy, piSS.