Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nowy sondaż. PiS odrabia straty, totalny upadek Nowoczesnej

14 maj 2018 04:38
95 6
Nowy sondaż. PiS odrabia straty, totalny upadek Nowoczesnej

Tak źle jeszcze nie było. Nowoczesna traci 2,2 pkt. proc. i z wynikiem 2,9 proc. nie ma żadnych szans na wejście do Sejmu. PiS za to sporo zyskuje - aż 5,8 pkt. proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego plasuje się na pozycji lidera z 37,6 proc. PO też zyskała, ale mniej niż PiS. Po wzroście 3,8 pkt. proc. ma 27,3 proc. Kukiz'15, SLD i PSL ze spadkami.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 maja. Wówczas wiadomo już było, że z Nowoczesnej odeszły posłanki Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt. 11 maja po południu decyzję o odejściu ogłosił Ryszard Petru.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Zaloguj siê Skomentuj

14 maj 2018 04:42

Aby oceniæ lub

kaczorbe

14 maj 2018 04:41

có¿ g³upota ludzka nie zna granic...wystarczy trochê obiecaæ i trochê daæ kasy a ju¿ wiêkszo¶æ jest szczê¶liwa...po co w takim razie by³a solidarno¶æ, podziemie i protesty na ulicach w prlu skoro teraz zmierzamy do tego samego co by³o i co tak wielu przeszkadza³o?....zniewolony naród przez w³asna g³upotê

taunus68

14 maj 2018 04:40

Jaki z tego wniosek?Ludzie kochaj± z³odziei,kochaj± kombinatorów Misiewiczów,idiotów typu Suski i Paw³owicz i senatorów którzy z wackiem na wierzchu biegaj± po ba³tyckich pla¿ach...

Piotr

14 maj 2018 04:39

Wystarczy, ¿e pisowcy zaczêli je¼dziæ po Polsce i obiecywaæ dalsze rozdawnictwo a ju¿ im zaczê³o rosn±æ poparcie. Jeszcze pó³tora roku tej de facto parlamentarnej kampanii wyborczej i pewnie bêd± mieli poparcie w okolicach 40%. Jak widaæ, nasze spo³eczeñstwo (przynajmniej jego spor± czê¶æ) ³atwo kupiæ i nie przeszkadzaj± suwerenowi s³owa pos³anki Krynickiej, ¿e niepe³nosprawni nie s± dla nich partnerem do rozmowy, a to jest przecie¿ pokazuje prawdziw± twarz PiS i jego stosunek do obywateli. Ciekaw tylko jestem jak bêd± rz±dziæ, gdy Unia znacz±co obetnie nam fundusze, a do tego prawdopodobnie bêdziemy mieli spowolnienie gospodarcze w Europie. To bêdzie prawdziwy test dla PiS. Wtedy skoñczy siê marchewka, a zostanie kij. Jednak wtedy bêdzie ju¿ za pó¼no na refleksjê.

grajag

14 maj 2018 04:38

Tak siê dieje jak prywatne ambicje bior± górê nad dobrem wspólnym i dobrem kraju.Nowoczesna okazaza³a siê parti± niedojrza³±. Polityki dopiero siê ucz±...No i szefowa tej parrtii niestety nie sprawdzi³a siê, kiedy j± obejmowa³a poparcie by³o ca³kiem przyzwoite. Zamiast pracowaæ nad jego zwiêkszaniem, po³o¿y³a j± na ³opatki.

czechy11

14 maj 2018 04:38

PiSiory to upadek etyczny moralny i intelektualny. ¯adne sonda¿e nie pomoga.