Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

To już pewne. Recep Tayyip Erdogan wygrywa wybory w Turcji. Jego rywal przyznał się do porażki

25 czerwiec 2018 10:04
67 9

Kandydat republikańskiej partii CHP Muharrem Ince przyznał się do porażkę, ale równocześnie powiedział, że wybory były nieuczciwe i ostrzegł, iż Turcja wkracza w erę rządów jednego człowieka. Jak relacjonuje ze Stambułu reporter TOK FM Thomas Orchowski, Ince przyznał podczas konferencji, że nieprawidłowości nie były tak duże, by wpłynęły na wynik wyborów.

Po podliczeniu 99,65 procent głosów dotychczasowy prezydent Recep Tayyip Erdogan uzyskał 52,58 procent poparcia, co oznacza, że wygrał wybory w pierwszej turze. Jego najgroźniejszy rywal, uzyskał 30,64 procent poparcia. Nad ranem zwycięstwo Erdogana potwierdził szef państwowej komisji wyborczej, a s...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
smiki48

25 czerwiec 2018 10:09

a gdzie g³osy sprzeciwu UE? Go³ym okiem by³o widaæ ³amanie demokratycznych zasad wyborczych.I co? I nic. ¯adnych sankcji, tylko Turcja dostanie jeszcze wiêcej pieniêdzy.

prokuraturarejonowa

25 czerwiec 2018 10:08

Te wybory by³y ewidentnie sfa³szowane. Erdogan zamkn±³ kilka tysiêcy dziennikarzy, zamkn±³ kilkaset gazet, wyrzuca³ zagranicznych obserwatorów z lokali wyborczych, frekwencja w wyborach wynios³± 90%, co jest po prostu statystycznie niemo¿liwe. Takie cuda w ¿adnej demokracji siê nie zdarzaj±. Embargo na dostawy broni do Turcji i sankcje dyplomatyczne dla ludzi zwi±zanych z re¿imem Adolfa Erdogana to jest minimum. Rozs±dnie by³oby te¿ gdyby USA wycofa³y broñ j±drow± z Incirlik na Cypr (a niech tam sobie Cypryjczycy wyzwol± po³owê wyspy okupawan± przez Turcjê). No i oczywi¶cie kwestia rzezi Ormian powinna byæ w PE wa³kowana co drugi dzieñ. Na pewno za to tureckie ludobójstwo kto¶ bêdzie chcia³ ¿±daæ repracji.

Zaloguj siê Skomentuj

25 czerwiec 2018 10:07

Aby oceniæ lub

Paul S

25 czerwiec 2018 10:07

Kochani Turcy! Jak omal¿e ka¿dy chêtny na dyktatora, Erdogan zrobi³ wam super gospodarkê za d³ugi. Teraz bawcie siê dobrze, sp³acaj±c je, bo dali¶cie mu tyle w³adzy, ¿e jak zaprotestujecie, to oberwiecie w zêby i nic wam nie pomo¿e. Demokracja to wola wiêkszo¶ci, ograniczana prawami cz³owieka. Wola wiêkszo¶ci stawiana nad prawa cz³owieka nazywa siê ochlokracja, tyrania wiêkszo¶ci, rozwydrzona t³uszcza lub po prostu – lincz. Mechanizmy chroni±ce prawa cz³owieka s± zreszt± i w europejskich, zachodnich demokracjach ¶miechu warte.

def11

25 czerwiec 2018 10:07

W krajach w których demokracja wystarczaj±co mocno siê nie zakorzeni³a, nie zd±¿y³a staæ siê to¿samo¶ci± spo³eczeñstwa, nie ma si³y siê obroniæ przed populistami którzy wykorzystuj±c jej mechanizmy d±¿± do w³adzy absolutnej, jak w³a¶nie w Turcji czy np obecnie w Polsce.

uzbadazbesta

25 czerwiec 2018 10:06

Ince nie przegra³, Turcja przegra³a.

antropoid

25 czerwiec 2018 10:06

G³osy prawid³owo "policzone" - pisowscy obserwatorzy wziêli wzór...

muppetshow1982

25 czerwiec 2018 10:06

wystarczy, ¿e nie wygrywa "nasz faworyt", oznacza to k³opoty, faszyzm, wojny i l±dowanie ufo

nuclearsnake

25 czerwiec 2018 10:05

"nieprawid³owo¶ci nie by³y tak du¿e, by wp³ynê³y na wynik wyborów" - czyli, ¿e siê nic nie sta³o, chocia¿ by³y nieprawid³owo¶ci? a wziêto pod uwagê czynnik zniechêcenia do udzia³u w wyborach lub oddania g³osu na opozycjê wynikaj±cy z tych nieprawid³owo¶ci korzystnych dla zamordysty oraz czynnik propagandowy z nich wynikaj±cy, który sztucznie powiêksza ró¿nicê miêdzy zawy¿onym w taki sposób poparciem dla Erdogana, a zani¿onym dla jego przeciwników?