Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Pies George'a H.W. Busha czuwa przy trumnie swojego pana. "Misja wykonana"

3 grudzień 2018 20:48
171 9

Labrador Sully przebywał w domu George'a H.W. Busha od czerwca tego roku. Sprowadzono go do posiadłości byłego prezydenta, by towarzyszył swojemu panu po śmierci jego żony Barbary. Od tej pory pies przebywał w pobliżu byłego prezydenta USA nieustannie.

Zdjęcie psa leżącego przy trumnie George'a Busha seniora zamieścił na Instagramie i Twitterze Jim McGrath, rzecznik prezydenta. Opatrzył fotografię podpisem: "Misja wykonana".

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
moratarr

3 grudzień 2018 20:53

Nie ma co ¶ciemniaæ ¿e Bush to by³ porz±dny cz³owiek. Bêdzie siê sma¿y³ w piekle za operacjê Pustynna burza i sfabrykowane dowody aby rozpocz±æ wojnê, bez sensu zabito setki tysiêcy ludzi. Przecie¿ zeznania Nayirahal-Sabah przed kongresem gdzie udawa³a przypadkowa pielêgniarkê s± w necie i ju¿ od dawna wiadomo ¿e to córeczka ambasadora, zosta³a przyuczona co ma mówiæ tak aby mo¿na by³o uzyskaæ akceptacjê spo³eczn± do zabijania ludzi. Ca³a rodzinka Bush'ów jest siebie warta. Za ¿ycia nie zap³aci³ za grzechy mo¿e teraz zap³aci. Jak mo¿na publicznie chwaliæ takich zbrodniarzy, i udawaæ ¿e wszystko jest wspaniale.

andi113

3 grudzień 2018 20:53

Zdjwcie nr 3, to spojrzenie....tylko psy potrafi± tak bezwarunkowo i bezgranicznie kochaæ; no,mo¿e jeszcze niektórzy rodzice

justas32

3 grudzień 2018 20:52

Trzymamy kciuki ¿eby kot Balbiny te¿ jak najd³u¿ej czuwa³ przy jej trumnie ...

kisssmyass

3 grudzień 2018 20:51

no proszê, umar³ Wielk Przyjaciel zwierz±t! Wszystkie suki wyj±! Nawet dziki pies Dingo!

try jon

3 grudzień 2018 20:50

To wielki zaszczyt dla psa? czy dla Busza?

plutoniczna

3 grudzień 2018 20:50

To zdjêcie to piêkna wizualizacja powiedzenia: "Je¶li chcesz mieæ przyjaciela kup sobie psa" , albo kota:)))

Zaloguj siê Skomentuj

3 grudzień 2018 20:50

Aby oceniæ lub

polakadam

3 grudzień 2018 20:50

Niesamowita historia z Podlasia. Pies przez wiele dni mieszka³ na cmentarzu w Podsupra¶lu, gdzie pochowano jego pana. Czworonóg zosta³ sam na ¶wiecie. Nie mia³ absolutnie nic. Nawet imienia, które zna³ tylko jego w³a¶ciciel i które zabra³ ze sob± do grobu. Pies sam odnalaz³ mogi³ê swojego w³a¶ciciela. Po kilku dniach od ¶mierci pana po prostu pojawi³ siê na cmentarzu. Przy ¶wie¿ym grobie wykopa³ sobie norê, w której zamieszka³. Jedzenie i wodê czworonogowi przynosili prawos³awni duchowni z parafii, do której nale¿y cmentarz - opisuje poranny.pl.Losem psa, którego imienia nikt nie zna, oprócz pana, który tê tajemnicê zabra³ ze sob± do grobu, zainteresowa³ siê bia³ostocki oddzia³ Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami.

marrob

3 grudzień 2018 20:49

Kur...... nigdy bym nie odda³ takiego psa. Psa który opiekowa³ sie moim ojcem i o niego dba³. Nigdy!!