Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

PKS pomo¿e dojechaæ pod po³oniny

16 lipiec 2017 23:35
94 0

Foto: Rzeczpospolita, Dariusz Majgier

Przez kilka lat to Arriva odpowiada³a za transport autobusowy w czterech bieszczadzkich powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim i brzozowskim. Z koñcem czerwca firma zakoñczy³a tam dzia³alnoœæ, t³umacz¹c decyzjê d³ugotrwa³¹ nierentownoœci¹ oddzia³ów. Wczeœniej poinformowa³a o tym samorz¹dy, a te ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0