Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Platforma po wyborach. Były urny i komisje wyborcze w całym kraju, ale czegoś zabrakło

3 grudzień 2017 18:49
126 6

Jeśli chodzi o wybory szefów regionów, to aż w 11 na 16 województw był tylko jeden kandydat.

W związku z brakiem rywalizacji, tylko w czterech województwach PO będzie miała nowych szefów struktur: w Lubelskiem będzie to prezydent Lublina Krzysztof Żuk, w Małopolskiem radny Aleksander Miszalski, w Łódzkiem prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a w Świętokrzyskiem poseł Artur Gierada.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Zaloguj siê Skomentuj

3 grudzień 2017 18:51

Aby oceniæ lub

wujojano

3 grudzień 2017 18:50

No pewnie, by³aby prawdziwa demokracja, gdyby w ka¿dym okrêgu, w którym nie by³o realnego kontrkandydata, kandydat zorganizowa³ sobie ustawkê, prosz±c kogo b±d¼ o wystartowanie jako atrapa kontrkandydata tylko po to, by przegraæ! Lewacy z GW czepiaj± siê czego b±d¼, podbijaj±c bêbenka PiS-owskiej propagandzie, byle tylko uderzyæ w "konserwatystów", którzy nie chc± sprzymierzyæ siê z marginalnymi lewackimi partyjkami. Dziêki takiej "strategii" Miller zapewni³ PiS-owi bezwzglêdn± wiêkszo¶æ w Sejmie, a w konsekwencji mamy to, co mamy. Platforma ma swoje za uszami, ale czepiajcie siê grzechów realnych, a nie wyimaginowanych. Sk±din±d zgadzam siê z niektórymi, ¿e do najpowa¿niejszych nale¿y Grzechu Schetyna...

zawsze888

3 grudzień 2017 18:50

....raz przyklejonego do dupy fotela nigdy od tej dupy juz nie odlepimy....PO

garmazeryjnystworca

3 grudzień 2017 18:50

...a rzecz dzia³a siê na Podlasiu w ma³ej zagrodzie. Przyszed³ so³tys i g³o¶no warkn±³ - BÊD¡ WYBORY !!! Ludzie w pop³ochu zebrali siê i krzycz± CO TO BÊDZIE? CO TO BÊDZIE? W tem jeden z wojów zobaczy³ roztrzêsion± sw± kobietê i nim uraczy³ ni± swym u¶miechem odwa¿y³ siê zapytaæ. A CZY CI CZCIGODNI MʯOWIE, KTÓRYCH SO£TYS WYBRA£ NIE GODNI S¡ PIASTOWANIA URZÊDU? So³tys spogl±daj±c na cz³eka odrzek³: "TU NIE O MʯÓW CHODZI, INO O DEMOKRACYJÊ!!!"

maaac

3 grudzień 2017 18:49

Ech PiSowskie Kulsony Nawet jak macie PO podane na tacy by im dokopaæ jeste¶cie za g³upi by robiæ to z sensem. ¯adnemu z was kretynów do g³owy nie przysz³o bo patrzycie na PO z pozycji partii wodzowskiej jak± jest wasz ukochany PiS, ale i Kukiz15. Nie widzicie ¿e brak kandydatów na szefów ró¿nych struktur ma dla PO znacznie bardziej bolesny ale i prosty powód. To ton±ca ³ajba, któr± nikt ju¿ nie chce sterowaæ. Po prostu POwcy stracili wiarê w sukces i dla tego nie bij± siê o rz±dzenie. Dla ka¿dego fajnie jest szefowaæ czym¶ co jest na unosz±cej fali. Czym¶ co zwyciê¿a. Obrona ton±cego interesu to co¶ dla ludzi naprawdê z jajami. No a tych jest nie wiele. Zw³aszcza w ¶rodowisku cwaniaczków w jakie siê PO zamieni³a przez lata sukcesów. Tak. Taka jest prawda o PO i mówiê to jako ten który dalej uwa¿a, ¿e nale¿y na nich g³osowaæ. Bo nie s± to tacy bandyci, zdrajcy i wariaci jak u was w PiS. Pozdro palanty potrafi±ce pisaæ tylko na rozkaz.

sunzi15

3 grudzień 2017 18:49

Wysyp PiSowskich troli, dla ktorych Führer, NSDAP, III Rzesza, Putin, Lukaszenko, Erdogan, Kim, Orban i Kaczynski najwyzszym stopniem demokracji. Blogoslawieniu ubodzy duchem, ktorym wiara zastepuje rozum. A po..ebana lewica dalej robi rozpizdziel opozycji i maszeruje z przyglupami z RAZEM na rzez. Taka mamy opozycje, takie mamy spoleczenstwo, jakie mamy. Trzeba to wziac w garsc, zmobilizowac, budzac instynkt samozachowawczy i bronic Rzeczypospolita, ktora opluwana PO szanowala, Obronic nasza LUDZKA egzystencje w cywilizowanym swiecie.