Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Pokazywanie palca klimatowi", "menu pełne mięsa". Na COP24 nie wszystkim się podoba

4 grudzień 2018 19:12
105 9

Po starcie COP24 w Katowicach pierwszy kurz absurdów już opadł, ale na szczyt klimatyczny docierają kolejni dziennikarze czy eksperci, którzy wskazują na różne - ich zdaniem - uchybienia. Jedne bardziej, inne mniej trafione.

Isabel Baudish ze Szwecji, zajmująca się energią odnawialną, dopiero dzisiaj podzieliła się swoimi obserwacjami na temat COP24. O krytyce prezentowania węgla w Katowicach już pisaliśmy, ale Baudish do tematu podeszła z zupełnie innej strony.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
jackanapes

4 grudzień 2018 19:17

Nie chcia³bym byæ wulgarny, ale ta focia ilustracyjna do¶æ akuratnie pokazuje jak móg³ zareagowaæ przeciêtny uczestnik forum s³ysz±c potok k³amstw, który wyla³ siê z ust ‘prawdomównych’ i ‘sprawiedliwych’.

vito60

4 grudzień 2018 19:17

Pissludki na konferencji o zwalczaniu alkoholizmu serwowali by polsk± wódkê bez ograniczeñ. Przecie¿ z gorza³y jeste¶my s³ynni tak jak z wêgla. Oddali¶cie idiotom kraj we w³adanie. Teraz wstyd i sromota.

czesiekkk

4 grudzień 2018 19:16

Czy mo¿na przygotowaæ smaczne dania dla go¶ci, którzy nie jedz± miêsa np. z powodów religijnych, mo¿na, ale skoro s± w Polsce niech jedz± miêso. Czy wicepremier Szyd³o mog³oby je¼dziæ poci±giem II klasy do Brzeszcz albo na spotkania z suwerenem z po³udnia Polski, mog³aby, ale nie jest przecie¿ prezydentem Austrii, tylko w Polsce i limuzyny, i SOP jej siê po prostu nale¿y. Sam szczyt bêdzie takim samym sukcesem jak wizyta zagranicznych delegacji w bloku na Alternatywy 4. Uczestnicy konferencji zdecyduj± o pomocy Polsce.

herbat

4 grudzień 2018 19:15

Jedyne dobre do¶wiadczenie ze szczytu to w koñcu ludzie z ca³ego ¶wiata do¶wiadcz± sami co to jest 'polski surrealizm' w praktyce.

kasmajor

4 grudzień 2018 19:14

Jestem dumny z historii Polski i Polaków, ale niestety teraz pozostaje ju¿ siê tylko wstydziæ. Za naszego prezydenta, za rz±d, za Polaków którzy ich wybrali. Nie wiem czy jeszcze Polska odzyska dobre imiê na ¦wiecie, bo na to pracuje siê dekady, a my to roztrwonili¶my w 3 lata.

Maria Micha³owska

4 grudzień 2018 19:13

Jak masz kulturê, to serwujesz go¶ciom to, co oni lubi±, a przynajmniej dajesz im jaki¶ wybór, a nie wrzucisz im na talerz , w czym sam gustujesz. Takie zachowanie to mega prymitywizm i prostactwo.

faustxyz

4 grudzień 2018 19:13

Pisiory butne buce z niedorozwojem umys³owym znów doprawili gêbê wszystkim Polakom, wstyd, bo nie wszyscy na szczê¶cie s± tak prymitywni jak t³ustomordy g³upawy rechocz±cy Adrian. Ca³o¶æ mia³a ekologiczny sznyt prosto od Szyszki, Rydzyka, i Szyd³owej.

Zaloguj siê Skomentuj

4 grudzień 2018 19:13

Aby oceniæ lub

niejudzik

4 grudzień 2018 19:12

Organizatorzy podobno ju¿ otrze¼wieli i serwuj± ju¿ go¶ciom ma³o przetworzone danie wegañskie- mielon± s³omê prosto z butów.