Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Policja dementuje informację Młodzieży Wszechpolskiej w sprawie marszu. "Fejk!"

8 listopad 2018 20:15
78 8

Informacja o "przepytywaniu" organizatorów Marszu Niepodległości przez ABW i policję pojawiła się na profilu Młodzieży Wszechpolskiej na Twitterze.

"Do organizatorów wyjazdów na Marsz Niepodległości rozdzwoniły się telefony od... ABW i policji. Chcą wiedzieć kto jedzie, skąd jedzie i czym jedzie. Tak wygląda świętowanie niepodległości w wykonaniu PiS..." - czytamy we wpisie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
konskipsiinteres

8 listopad 2018 20:19

Nie dziwiê siê policjantom, ¿e wol± i¶æ na L4, ni¿ nara¿aæ ¿ycie i zdrowie w starciu z rozpasanym przez PiS naziolskim nachod¼c±.

pe1

8 listopad 2018 20:18

Pomimo, ¿e w 100% popieram HGW, to jednak bardzo siê cieszê, ¿e s±d wyda³ taki wyrok. Dziêki temu bêdzie okazja, ¿eby ca³e to pseudo-prawicowe ¶rodowisko wziê³o siê za ³by (zreszt± zgodnie z wielowiekow± tradycj±)

rozterka47

8 listopad 2018 20:18

CYRK. Polska za chwilê znowu bêdzie wrzodem na dupie Europy , a to dla nas zawsze ¼le siê koñczy. Dziêkujemy ci PIS .

justas32

8 listopad 2018 20:17

Pañstwo teoretyczne w rozkwicie ...

Zaloguj siê Skomentuj

8 listopad 2018 20:17

Aby oceniæ lub

kazek100

8 listopad 2018 20:17

Jedno jest pewne. Ca³e to ¶wiêto jest zmarnowane. Oskar¿enia, nienawi¶æ... To zafundowa³ nam pis i jego nacjonalistyczne przybudówki. Nie ¿ebym kocha³ PO, ale przynajmniej by³aby atmosfera ¶wiêta i normalno¶ci...

vito60

8 listopad 2018 20:16

Bosaki i inni pryszczaci ch³opaki oburzaj± siê na dzia³ania policji. Dupki narodowe, ciê¿ko sobie zapracowali¶cie na etykietkê niegodnej zaufania chuliganerii. "Patriotyczne" has³a tylko tê opiniê potwierdzaj±.

rts44

8 listopad 2018 20:15

jak ci faszy¶ci podnie¶li swoje ³by!Jeszcze trochê i dojd± do w³adzy te brunatne pomioty NSDAP